AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Csukovits, Enikő

Untitled Document

Dr. Csukovits Enikő PhD. je vedúcou vedeckou pracovníčkou oddelenia stredoveku Historického ústavu Maďarskej akadémie vied. Jej vedecký záujem sa sústreďuje na politické a spoločenské pomery 14. – 15. storočia a na dejiny kultúry. Okrem niekoľkých desiatok vedeckých štúdií je zostavovateľkou viacerých publikácií (Z Bardejova do Prešporku. Spoločnosť súdnictvo a vzdelanosť v mestách v 13. – 17. storočí. Prešov – Bratislava, 2005 – aj v maďarskej verzii; Mátyás és a humanizmus. Budapest : Osiris Kiadó, 2008) a je autorkou monografií Középkori magyar zarándokok. Budapest, 2003; Az Anjouk birodalma 1301 – 1387. Budapest : Kossuth Kiadó, 2009. 


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2012/01 Premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska

2012/02 Etnické stereotypy v historickom výskume

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.