AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Žigo, Pavol

Untitled Document

Prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc. pôsobí na Katedre slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V teoretickom výskume sa špecializuje na otázky vývinu jazyka, dialektológie, porovnávacej jazykovedy a všeobecnej jazykovedy. Pracuje na počítačovom spracovaní nárečového materiálu v medzinárodnom projekte trinástich štátov Slovanský jazykový atlas (Slavic linguistic atlas) a venuje sa výskumu jazykových kategórií zo súčasného aj historického pohľadu a výskumu základných etáp v dejinách slovenského jazyka v jeho spisovnom i predspisovnom období. V spoluautorstve s Rudolfom Krajčovičom vydal publikácie Dejiny spisovnej slovenčiny (Bratislava : UK 1992) a Príručka k dejinám spisovnej slovenčiny. (Bratislava : UK 1999). Je autorom monografií Historická a areálová lingvistika (Bratislava: UK 2011) a Kategória času v slovenskom jazyku (Bratislava : UK , 1997) a množstva ďalších publikácií a desiatok vedeckých štúdií.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2012/01 Premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.