AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Brtáňová, Erika

Untitled Document

Doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc. je samostatnou vedeckou pracovníčkou oddelenia staršej slovenskej literatúry Ústavu slovenskej literatúry SAV. Zároveň prednáša na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity dejiny kultúry, rétoriku a poetiku. Vo svojej vedeckej práci sa zameriava na dejiny staršej slovenskej literatúry, literárnu medie-vistiku a venuje sa aj prekladom z latinského jazyka. Je autorkou monografie Stredoveká scholastická kázeň (Bratislava : Veda 2000, 199 s.), spoluautorkou a editorkou publikácie Cestopisná a memoárová literatúra 16. – 18. storočia (Bratislava : ÚSL SAV – Kalligram 2010); editorkou práce Jozef Ignác Bajza – Dielo. (Bratislava : Kalligram – ÚSL SAV 2009) a autorkou desiatok vedeckých štúdií a článkov. 


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2008/02 Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici

2012/01 Premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.