AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Huba, Mikuláš

Untitled Document

Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. (nar. 1954 v Bratislave) je geograf, environmentalista, krajinný ekológ, ochranár a publicista. V r. 1978 absolvoval Prírodovedeckú fakultu UK. Je dlhoročný vedecký pracovník Geografického ústavu SAV so zameraním najmä na environmentálnu geografiu a výskum kultúrnej krajiny. Zároveň priebežne pôsobí na viacerých univerzitách (najmä Univerzita Komenského vBratislave a Palackého univerzita v Olomouci, v minulosti tiež University of Cambridge a College of the Atlantic). Od r. 1975 je aktívny vo vedeckom i ochranárskom hnutí doma i v zahraničí (Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny - SZOPK, Spoločnosť pre trvalo udržateľný život - STUŽ, Slovenská geografická spoločnosť pri SAV, Svetová únia na ochranu prírody - IUCN, Friends of the Earth, Medzinárodná geografická únia – IGU, Medzinárodná asociácia pre krajinnú ekológiu - IALE, Hnutie PUGWASH a iné), pričom niektoré mimovládne organizácie založil a viaceré viedol. V roku 1987 bol vedúcim autorského kolektívu návrhu na vyhlásenie Národného parku Podunajsko a jedným z autorov, redaktorov a vydavateľov kultovej publikácie Bratislava/nahlas. Aktívne sa zúčastnil na kľúčových svetových a európskych summitoch na záchranu životného prostredia a podporu (trvalo) udržateľného spôsobu existencie. Absolvoval prestížne zahraničné študijné a prednáškové pobyty. Je autorom desiatok knižných a stoviek časopiseckých vedeckých a odborných publikácií s viac ako tisíckou evidovaných citácií. Pravidelne komentuje spoločenské dianie v médiách i na sociálnych sieťach. V r. 1990 – 1992 a 2012 – 2016 bol poslancom slovenského parlamentu, z toho väčšinu času predsedal jeho environmentálnemu výboru. Z formálnych ocenení: Cena talianskej Nadácie LANZA za najlepší európsky odborný článok za r. 1996, Cena Josefa Vavrouška, Čestná cena Dominika Tatarku, Fulbrightov cerifikát, Certifikát Bussines Leaders Forum princa Charlesa, plaketa Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách, ocenenie Ambasádor pre životné prostredie Nemeckej spoločnosti pre zahraničnú politiku a iné. 


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2017/01 Krajina, príroda a životné prostredie v minulosti

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.