AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Botík, Ján

Untitled Document

Prof. PhDr. Ján Botík, DrSc. (1938), je toho času emeritný profesor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Dlhodobo pôsobil v Ústave etnológie SAV v Bratislave (1967 – 1988) a v Slovenskom národnom múzeu v Martine a Bratislave (1989 – 2007). Vyštudoval odbor etnografia a folkloristika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Oblasťami jeho záujmu sú tradičná rodina, ľudová architektúra a bývanie, migračné štúdie, teória etnicity, kolektívne identity, etnické minority na Slovensku a zahraniční Slováci.
Absolvoval študijné pobyty v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, Bulharsku, Argentíne, Spojených štátoch amerických a v Kanade.
Ján Botík je autorom a editorom dvoch desiatok odborných publikácií a približne dvoch stoviek vedeckých štúdií, článkov a recenzií bádateľských výsledkov.

Kontakt


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.