AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Hronček, Pavol

Untitled Document

PaedDr. Pavel Hronček, PhD. (1973) ukončil štúdium geografie a histórie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 1997. Od tohto roku do roku 2015 pracoval ako vedecký pracovník a svojej alma mater a od roku 2015 pôsobí na fakulte BERG TU v Košiciach. Vo svojich výskumoch sa venuje dejinám historickej krajiny a ľudským aktivitám v prírodnom prostredí v minulosti s dôrazom na montánnu krajinu. Zaoberá sa systematickým výskumom a analýzami historickej krajinnej štruktúry Slovenska s využitím metód environmental history a historicko-geografického výskumu. Systematicky hodnotí pôsobenie antropogénnych činností na zložky prírodného prostredia a sleduje ich transformácie v jednotlivých časových horizontoch. Tiež sa venuje teoreticko-metodologickým otázkam dejín životného prostredia, výskumu dejín baníctva, banských procesov, banskej krajiny a problematike v oblasti dejín vied a techniky. Z oblastí svojich vedeckých záujmov publikoval dve desiatky monografií a viac ako sto pôvodných vedeckých prác doma i v zahraničí. Mnohé štúdie boli uverejnené v časopisoch indexovaných v databázach Current Contents, Web of Science či SCOPUS.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2017/01 Krajina, príroda a životné prostredie v minulosti

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.