AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Varechová, Zuzana

Untitled Document

Mgr. Zuzana Varechová, absolventka Prešovskej univerzity, odbor estetika – dejepis. Pracuje od roku 2003 na Krajskom pamiatkovom úrade v Košiciach, zameranie architektúra. Externe vyučuje dejiny umenia na univerzite tretieho veku na Technickej univerzite v Košiciach. Je autorkou štúdií Zariadenia GSM v pamiatkovej rezervácii Košice – poznatky z praxe (In Dvořáková, Viera (ed.) Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok 19. Pamiatkový úrad SR, Bratislava, 2008, s. 248-253) a spolu so Z. Labudovou „Skrytá" dvorová architektúra (In Arch. 2007, roč. 12, č. 3, s. 24-27).


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2016/02: Kvalita života, bývania a urbanizmu v meste v 19. a 20. storočí

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.