AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Kovaľ, Peter

Untitled Document

PhDr. Peter Kovaľ, PhD. je absolventom Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, odbor dejepis – filozofia. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Inštitúte histórie FF PU v Prešove. Svoju vedecko-výskumnú činnosť zameriava na regionálne dejiny východného Slovenska so špecializáciou na dejiny gréckokatolíckej cirkvi a na dejiny zdravotníctva na východnom Slovensku po roku 1918. Je spoluautorom kolektívnej monografie Veľká doba a jej dôsledky. Prešov v 20. rokoch 20. storočia (Prešov, 2012) a autorom viacerých štúdií, napr. Gréckokatolícka cirkev a formovanie národného vedomia Slovákov na severovýchodnom Slovensku v rokoch 1918 – 1939. (In Cirkvi a národy strednej Európy 1800 – 1950, Prešov, 2008),  Dejiny zdravotníckych zariadení a zdravotná starostlivosť v Prešove v rokoch 1918-1939 (In Kapitoly z dějin medicíny, farmacie a veterinárního lékařství. Brno, 2015).


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2016/02: Kvalita života, bývania a urbanizmu v meste v 19. a 20. storočí

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.