AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Černák, Tomáš

Untitled Document

PhDr. Tomáš Černák, PhD., absolvoval odbor história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a interné doktorandské štúdium na Historickom ústave SAV, kde témou jeho dizertačnej práce bol politický vývoj na Slovensku po februári 1948. Vo svojom výskume sa zaoberá aj dejinami KSS a jej ve-dúcich predstaviteľov, osobnosťou Gustáva Husáka, cirkevnými dejinami, a taktiež športovou históriou. Je napríklad autorom monografie HUSÁK – Mladé roky Gustáva Husáka 1913-1939 a štúdií Viliam Široký a Jú-lius Ďuriš – rodinný pôvod, sociálne pomery a začiatky pôsobenia v komunistickom hnutí; Posledné dni života Gustáva Husáka a otázka jeho zmierenia s Bohom; Futbal a politika v ČSR počas roka 1948 na príklade fut-balových klubov AC Sparta a ŠK Bratislava; Fenomén futbalu v Trnave na príklade pamätných zápasov Spar-taka Trnava a desiatok ďalších vedeckých štúdií a popularizačných článkov.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2015/02 Medzi sociálnym a politickým radikalizmom 1918 - 1938

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.