AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Podolan, Peter

Untitled Document

PhDr. Peter Podolan sa zaoberá  obdobím 1. polovice dlhého 19. storočia (politické, kultúrne a sociálne dejiny, každodennosť) a dejinami historiografie vo všeobecnosti. Dlhodobo sa venuje biografickému obrazu Jána Kollára, špecificky historiografii 19. storočia, nacionalizmu 19. storočia, aktuálne dejinám katedry a fakulty. Od roku 2010 vedie a rediguje online zborník Historia nova, od roku 2016 spolurediguje zborník Historica, v rokoch 2016 až 2017 bol šéfredaktorom revue Tvorba. Medzi jeho najvýznamnejšie práce patria publikácie Básnik a mesto. Viedenské roky Jána Kollára (2013, 2015), Slovenské dejiny III (2014) a Svätopluk v európskom písomníctve (2013) [spoluautor]. Riešiteľ Grantov Univerzity Komenského (UK/94/2009; UK/582/2010) a grantov VEGA (2/0208/10; 1/0245/10; 1/0370/13; 1/0196/13).


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.