Dudeková Kováčová, Gabriela

Mgr. Gabriela Dudeková, PhD. je samostatnou vedeckou pracovníčkou Historického ústavu SAV. Špecializuje sa na sociálne dejiny územia Slovenska v 19. a 20. storočí, osobitne na dejiny sociálnej starostlivosti a sociálnej politiky, dejiny rodových vzťahov a sociálne pozadie prvej svetovej vojny. Okrem syntézy dejín prvej svetovej vojny na Slovensku (2008) sa v poslednom čase spolupodieľala na edícii prameňov k prvej svetovej vojne (2012), je spoluautorkou a editorkou publikácií Na ceste k modernej žene. Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku (2011), Medzi provinciou a metropolou: Obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí (2012). Spolu s T. Lengyelovou editovala číslo časopisu Forum Historiae na tému Premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska (1/2012). V rámci medzinárodného projektu o vzájomných slovensko-maďarských stereotypoch v dejinách (2011 – 2012) bola jeho garantkou za slovenskú stranu (za Historický ústav SAV) a je editorkou tohto čísla časopisu Forum Historiae.