Untitled Document

diskusia diskusia

Výzva Výzva

Napíšte nám príspevok:

slovenskaveda@gmail.com

staršie témy staršie témy

Untitled Document
Forum Historiae

Impulzom k nastolenej diskusii je Výzva z Blois z 28. októbra 2008, v ktorom časť európskej historickej obce protestuje voči pokusom niektorých štátov a Európskej únie zákonne stanoviť, ako interpretovať niektoré historické javy. Výzva vyvolala súhlasné i odmietavé reakcie historikov, politikov a širšej verejnosti. Diskusie, ktoré pôvodne reagovali najmä na situáciu vo Francúzsku, nie sú ani pre nás tak vzdialenou a odťažitou záležitosťou, akou by sa mohli na prvý pohľad zdať. Dôkazom sú najmä – pre mimoriadne stojaté vody slovenskej historiografie doslova búrlivé – reakcie a iniciatívy v súvislosti s Lex Hlinka na jeseň roku 2007.

» ĎALEJ

Untitled Document
Forum Historiae

Historik nežije v slonovinovej veži dokonale neutrálnej vedy. Jeho práca je konfrontovaná so „spoločenskou objednávkou", ktorá sa prejavuje v rôznych podobách. Aká je spoločenská objednávka voči slovenskej historiografii dnes a kto je hlavným „objednávateľom"? K čomu vôbec potrebuje dnešný človek dejiny? Na druhej strane, k akým výzvam a impulzom zvonku by sa slovenská historiografia nemala obracať chrbtom a aké miesto tu zohráva nové médium: internet?

 

» ĎALEJ

Databáza článkov v iných médiách Databáza článkov v iných médiách

E-kniha

"Spoločenské vedy nie sú na Slovensku docenené a naliehavo potrebujú nielen finančné injekcie, ale aj politickú záštitu, podporu zo strany kolegov v prírodných a technických vedách i priazeň širšej verejnosti. Bez toho nemožno očakávať výraznejšie výsledky vo výskume ani v ich prenose do praxe."


E-kniha
Radoslav Passia: Môžu byť vedci na Slovensku aj humanitní?

Zdroj: Platforma pre literatúru výskum

V súťaži Vedec roka 2016 nie je priestor pre spoločenskovedné a humanitné disciplíny. Prečo je to tak?


E-kniha

"Predseda agentúry a kancelária APVV sa ohradzujú voči manipulácií s faktami, ktoré odzneli v rozhlasových vystúpeniach pána doc. Bianchiho v týždni od 16. do 22.1.2017 na adresu APVV a jej predsedníctva."


E-kniha

"Niektorí slovenskí vedci si myslia, že im Slovensko stačí. Nie je to pravda."


E-kniha

"Dnešný systém hodnotenia vysokých škôl je svedectvom nedôvery Akreditačnej komisie v schopnosť komunít posúdiť kvalitu svojej činnosti."


E-kniha

"Zástancovia zmeny chcú VŠ zrovnoprávniť a zvýšiť autonómiu ich akademickej samosprávy. Tým sa zvýši zodpovednosť každej školy."


E-kniha

"Najnovší návrh z dielne ministerstva uprednostňuje kongresovú turistiku a vydávanie pochybných zborníkov medzi kamarátmi."


E-kniha

Posudzovanie vedeckého výskumu sa v čoraz väčšej miere opiera o štatistické dáta. Kedysi platilo, že hodnotenie výskumu bolo neformálne, občasné a vykonávali ho kolegovia. Dnes závisí na štatistických kritériách a vykonáva sa pravidelne. Tento spôsob hodnotenia však nestačí. Dnes je problémom, že hodnotenie sa zakladá na číslach namiesto úsudku. Štatistické postupy sa rozmohli a väčšinou sa používajú s dobrými úmyslami, ale nie vždy aj kompetentne a často nesprávne. Hrozí nám tak, že práve tie nástroje, ktoré boli navrhnuté, aby zlepšili akademické prostredie, ho poškodia. Hodnotenie vedy je čoraz častejšie v rukách inštitúcii, ktorým chýbajú znalosti, ako štatistické údaje správne používať a interpretovať, alebo nevedia, na koho sa v tomto ohľade obrátiť. 


E-kniha

Humanitné a spoločenské vedy na Slovensku. večerná diskusná relácia s Michalom Havranom a jeho hosťami Radoslavom Passiom a Jakubom Drábikom


E-kniha

"Analýza IDEA ukázala, že Slovensko je druhé najhoršie z krajín OECD vo vedeckých predátorských podvodoch."


E-kniha

"Národní hodnocení a návazné financování výzkumu v České republice bylo od roku 2 004, kdy začalo systematicky probíhat, založeno téměř výhradně na bibliometrickém měření jednotlivých výstupů. V reakci na kritiku a množící se nežádoucí efekty tohoto schématu se nyní připravuje nová metodik a hodnocení, která má zahrnovat více peer review a komplexněji zohledňovat fungování výzkumných institucí. Nejen bibliometrie, ale i hodnocení peer review s sebou nese řadu problémů a nástrah."


E-kniha

"Neviem si dosť dobre predstaviť, že niektorý svetovo uznávaný karentovaný časopis by mi uverejnil štúdiu napr. o Vladimírovi Mináčovi alebo Vincentovi Šikulovi (aby som ostal v oblasti, ktorá mi je blízka), keby som ju tam ponúkol. A kto by taký príspevok citoval, a koľko ráz – aby si ju mohli všimnúť nejakí českí (alebo iní) vedci, skúmajúci úroveň našej vedy. Zdá sa mi to dosť absurdné. V spoločenských či humanitných vedách nielen výskum, ale aj ohlasy naň sú zacielené dovnútra domácej komunity, oslovujú najmä vlastných odborníkov – ale aj, a to je tiež špecifické – širšiu kultúrnu verejnosť."


E-kniha

"Ak by sa štúdia IDEA zaoberala úplnými dátami z WoS-u, Scopus-u a ERIH-u, a nielen vyselektovanou množinou určitých odborov z WoS-u, dalo by sa o výsledkoch seriózne diskutovať. Takto zostávame s neúplnými a napadnuteľnými dátami, ktoré „vedeckí žurnalisti" neboli schopní posúdiť v súvislostiach."


E-kniha

"Humanitné vedy stoja zdanlivo na okraji záujmu spoločnosti a ekonomiky. Vyznačujú sa údajnou neexaktnosťou, ťažko sa merajú ich výsledky a jej protagonisti sa cítia byť obeťami v systéme financovania, ktorý údajne uprednostňuje aplikované vedy. Na druhej strane vieme, že humanitné vedy sú pamäťou krajiny, kultivujú spoločnosť a sú nositeľkami civilizácie. Aké postavenie majú na Slovensku, aké postavenie majú slovenskí vedci v rámci Európy, v čom sú špecifické, prečo sú považované za subverzívne a ako by sme ich mali hodnotiť? Zaoberať sa budeme aj problémom zovšeobecňovia spoločenských a humanitných vied... Hostia: Miroslav Tížik, Jozef Bátora, Emil Višňovský"


E-kniha

"Aj časopisy v zozname podozrivých žurnálov mávajú autorov z popredných slovenských univerzít."


E-kniha

"Aj keď je veda globálny fenomén, všetci vedci a vedecké komunity sú lokálne entity, ktoré najprv musia žiť a štandardne pracovať. Až potom môžu vyrásť na majstrov sveta."


E-kniha
Emil Višňovský: Dva prístupy k vede

Zdroj: ziveuniverzity.sk, 6.10.2016

"Veda je kultúrny fenomén i kultúrny problém. Zdá sa však, že „tvrdí" vedci ju takto nevnímajú a považujú vedu za fenomén, ktorý sa vznáša „nad" kultúrou či existuje mimo nej. A preto nemôže byť „meraný" kultúrnymi meradlami, ba práve naopak, sama kultúra musí byť hodnotená z vedeckých hľadísk. Dokonca môžeme klásť otázku, či aktívni profesionálni vedci ešte samých seba vnímajú ako ľudské bytosti?"


E-kniha

Výskumníkov zo zahraničia môžu prilákať zaujímavé projekty, prístrojové vybavenie či zaujímaní kolegovia, no dôležitá je aj kompenzácia mzdového hendikepu, hovorí podpredsedníčka SAV pre výskum Eva Majková.


E-kniha

"Humanitné vedy jednoducho nie sú medzi reformátormi, kritikmi a analytikmi v kurze – možno nie sú vnímané ako dostatočne zaujímavé alebo podstatné. Napriek tomu radi tvrdia, že problém spočíva (čiastočne, či z veľkej miery) práve na ich pleciach. Ako to ale môžu vedieť?"


E-kniha

"Tragédiou nebola primárne komunistická ruptúra. Skutočnou tragédiou je, že sme v slobodných podmienkach nezačali prepájať spoločenské a humanitné vedy so západnou akademickou praxou."