TÉMA TÉMA

Untitled Document

Čo je predmetom historického textu? Akým spôsobom sú prezentované výsledky historických výskumov? K čomu vlastne tieto výskumy referujú? Odpovede na tieto otázky hľadajú teoretici histórie, zatiaľ čo samotní historici ich spravidla (prinajmenšom v kontexte slovenskej inštitucionalizovanej historiografie) ignorujú. Jedným z najviac viditeľných dôsledkov tejto absencie teoretickej reflexie je recyklovanie zaužívaných historiografických stereotypov, samozrejmé používanie pojmov a schém, ktorých obsah je z analytického hľadiska často pochybný, resp. neudržateľný. Pokiaľ chceme eliminovať produkciu historických poznatkov tohto druhu, je nevyhnutná teoretická reflexia historikov o povahe vlastnej disciplíny. Tento cieľ si pred seba kladie aj toto číslo Forum Historiae. Prináša sedem štúdií a tri recenzie, ktoré rôznym spôsobom analyzujú implikácie naratívnej formy a ideologickej podmienenosti historického textu pre povahu historického poznania.

Forum Historiae 2/2009: Historická narácia, ideológia a historiografia
Zostavovatelia: Karol Hollý
Preklady z poľštiny: Karol Hollý, Miroslav Zumrik
Preklady z angličtiny: László Vörös, Eugen Zeleňák
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Ewa Domańska, Juraj Dvorský, Karol Hollý, Piotr H. Kosicki, Alexander Maxwell, Jan Mervart, Herman Paul, Jan Pomorski, Jan Randák, Eugen Zeleňák
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2009

OBSAH OBSAH

« Späť

Metahistorické prefigurácie: nová interpretácia tropológie Haydena Whita

Untitled Document
Herman Paul
Summary

Herman Paul: Metahistorical Prefigurations: Toward a Reinterpretation of Hayden White's Tropology
In this article, I propose a new interpretation of Hayden White's Metahistory. Instead of treating it as a classical text on historical narrativity, I argue that Metahistory should be read as an inquiry into ‘metahistorical prefigurations', that is, into the moral and ontological presuppositions underlying historical writing. I demonstrate that White's tropes, plots, formal arguments and ideological implications did not primarily refer to linguistic features of historical texts, but to the (metaphysical) views historians hold regarding the nature, goal and purposes of the historical process. Characteristically, only the introduction and the conclusion to Metahistory dealt with ‘narrative prose discourses'; the larger part of the book focused on what Tocqueville, Burckhardt, Croce and others thought about the nature of historical reality and the moral duties of those who study it. Though there is no reason to question that White has made important contributions to what is called the ‘narrativist turn', I argue that Metahistory is seriously misrepresented if it is only regarded as the flagship of narrativism.

Bibliografická informácia

Herman Paul : Metahistorické prefigurácie: nová interpretácia tropológie Haydena Whita. In Forum Historiae, 2009, roč. 3, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Herman Paul, Ph.D., prednáša teóriu dejín na Univerzite v Leidene a spolupracuje na výskume moderných intelektuálnych dejín na Univerzite v Groningene. Okrem toho svoj výskum a publikačnú činnosť zameriava na filozofiu histórie, historiografiu a  náboženské dejiny. Je autorom viacerých špecializovaných štúdií a monografie o Haydenovi Whitovi.


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE

2008/01 Variácie s pamäťou a dejinami

2009/02 Historická narácia, ideológia a historiografia