TÉMA TÉMA

Untitled Document

V priebehu dlhého 19. storočia prešli mestá výraznými zmenami v oblasti urbanistického vývoja, budovania technickej infraštruktúry a zvyšovania kvality bývania. Tento vývoj akceleroval na prelome 19. a 20. storočia a v prípade miest na dnešnom území Slovenska najmä po vzniku Československa (1918). Dôraz sa kládol na skvalitnenie života v meste nielen v oblasti technickej a dopravnej infraštruktúry, modernej výstavby a architektúry, verejnej hygieny a zdravotníctva, ale aj kultúry bývania, trávenia voľného času a vzťahu k okolitej prírode. Celkovo proces modernizácie miest nebol ani rovnomerný, ani plynulý. Podpísali sa na ňom časté zmeny politických režimov, pričom výrazná zmena urbanisticko-kultúrnych vzorov nastala po roku 1918. Autori tohto čísla Forum Historiae charakterizujú premeny „mesta na Slovensku" na príkladoch vybraných lokalít – najmä Prešporka/Bratislavy, Košíc, Prešova a Žiliny.

Forum Historiae 2/2016:

Kvalita života, bývania a urbanizmu v meste
v 19. a 20. storočí

Zostavovatelia: Gabriela Dudeková - Michal Bada
Preklady do angličtiny: Silvia Holéczyová a Jana Tomková (Your Choice - jazykové služby, s.r.o.)
Jazyková korektúra: Katarína Prekopová a Gabriela Dudeková
Obrázok na titulnej strane: Bytový dom Avion v Bratislave, postavený v rokoch 1930-31 (výrez). Zdroj: Archív Oddelenia architektúry, Ústav stavebníctva a architektúry SAV, Bratislava.
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Jakub Bielik, Martin Čičo, Katarína Haberlandová, Peter Kovaľ, Zuzana Labudová, Henrieta Moravčíková, Katarína Pekařová, Michael Rykl, Zuzana Varechová
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2016

OBSAH OBSAH

« Späť

Zrod moderného mesta: zmeny obrazu slovenských miest v druhej polovici 19. a prvej polovici 20. storočia

Untitled Document
Henrieta Moravčíková
Summary

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: The Origin of the Modern City: the Changes in Slovak Cities in the Second Half of 19th Century and the First Half of 20th Century

The period from the Austro-Hungarian Compromise to the outbreak of World War II can be considered as decisive for the modernization of cities in the territory of Slovakia. It is because processes, the impact of which is still today determining the appearance of the urban landscape, took place during these seven decades. Intensive modern urbanization took place in that period in the Kingdom of Hungary and Hungarian cities reached the standards of Western Europe. Particularly between 1867 and 1918, development took place in the same temporal, functional and structural context. Hungarian cities were characterized by an identical typology of urban structures and spaces. In them, the modernization process became visible at more or less the same time, independent of the size, population and city‘s position within the country. The re-organization and modernization of transport, roads and street networks, as well as modern infrastructure had a complex impact on cities. Modernization influenced city growth, accelerated urbanization, the development of new city functions and economic transformation.
While, until 1918, the concepts of a modern city had been implemented quite equally in all Hungarian cities, historical turning points, such as the collapse of the Kingdom of Hungary and the establishment of Czechoslovakia or the changes in the architectural and urban paradigm, had a direct impact on the later development of cities in a rather selective and unique manner. The study provides information on the modernization of cities located in the territory of the modern day Slovakia, with special attention paid to Bratislava, Košice and Žilina as they went through the most dynamic and complex developments and are unique examples not only of the implementation of the concept of modern city's but also of development under various cultural and geopolitical influences.

Keywords

cities; architecture; urbanization; modernization; Slovakia; Czechoslovakia; Kingdom of Hungary

Bibliografická informácia

Henrieta Moravčíková : Zrod moderného mesta: zmeny obrazu slovenských miest v druhej polovici 19. a prvej polovici 20. storočia. In Forum Historiae, 2016, roč. 10, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková je vedúca Oddelenia architektúry na Ústave stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied. Prednáša dejiny architektúry na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity. Venuje sa teórii, histórii a kritike architektúry 20. a 21. storočia. Je editorkou a členkou redakčnej rady vedeckého časopisu Architektúra & Urbanizmus. Publikovala niekoľko monografií, desiatky štúdií a kritík o architektúre 20. a 21. storočia. Pripravila viacero domácich i zahraničných architektonických výstav. Je spoluautorkou rozsiahlej knižnej publikácie Architektúra Slovenska v 20. storočí (Bratislava 2002) a zostavovateľkou prvej súhrnnej monografie o slovenskej architektúre Architektúra na Slovensku: stručné dejiny (Bratislava 2005). Roku 2014 vyšla jej ostatná rozsiahla monografia Friedrich Weiwnurm architekt / architect.


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2016/02: Kvalita života, bývania a urbanizmu v meste v 19. a 20. storočí