TÉMA TÉMA

Untitled Document

Spôsoby, akými ľudia dávali najavo, že sa cítia byť v spoločnosti zbedačovaní, marginalizovaní, ponižovaní či znevýhodnení, boli rozmanité. Spravidla záviseli od intenzity pocitu ohrozenia a krivdy, od mentality a politickej kultúry dotknutej skupiny či vrstvy, ako aj od možností, ktoré im vládnuci režim dovolil využiť.
Medzivojnová republika nebola výnimkou. Či už išlo o násilné hladové búrky mestskej či vidieckej „spodiny" alebo kultivované protesty stredných vrstiev, spravidla signalizovali, kde sa nachádzali neuralgické body sociálnej súdržnosti a kde ležali prekážky na ceste k harmonickejšej spoločnosti. Reakcie štátu a spoločenských elít naopak ukazovali, do akej miery bola spoločnosť schopná sa vyrovnať so sociálnymi problémami, či ju posúvali vpred k dosiahnutiu svojich ideálov alebo ju priviedli k čoraz hlbšej paralýze. Načrtnutými aspektmi fenoménu sociálneho a politického protestu sa zaoberá Forum Historiae 2/2015.

Forum Historiae 2/2015: Medzi sociálnym a politickým radikalizmom 1918 - 1939
Zostavovatelia: Juraj Benko - Linda Osyková
Preklad do angličtiny: Jela Kehoe
Jazyková úprava angličtiny: John Martin Kehoe
Preklad z maďarčiny: Tünde Lengyelová
Jazyková redaktorka: Viera Luptáková
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Jakub Beneš, Juraj Benko, Tomáš Černák, Lucie Jahodářová, Milan Katuninec, Martina Orosová, Linda Osyková, Jakub Rákosník, Miloslav Szabó, Veronika Szeghy-Gayer, Marína Zavacká
 
Forum Historiae 2/2015 "Medzi sociálnym a politickým radikalizmom" vzniklo v rámci projektu VEGA č. 2/0123/12 Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v medzivojnovom období. Artikulácia sociálnej nespokojnosti a hľadanie alternatív v krízových obdobiach vývoja slovenskej spoločnosti v rámci socialistického a komunistického hnutia (1918 – 1939)
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2015

OBSAH OBSAH

« Späť

Zpátky k plotně? Ženský komunistický tisk a kritika úsporných opatření ve veřejné správě 1932 - 1933

Untitled Document
Lucie Jahodářová
Summary

Lucie Jahodářová: Back to the Stove? Female Communist Press and Criticism of Austerity Measures in Public Administration (1932-1933).
The study focuses on the Great Depression era, when the Communist Party of Czechoslovakia (KSČ) attempted to attract new groups of voters. The study follows the Rozsevačka magazine, a party press journal for women sympathizing with the communist ideals, which paid considerable attention to the issue of austerity measures for women in the Czechoslovak civil service. The austerity measures had a big impact on the lives of women employees in the civil service, and the KSČ attempted to interest them as well as other groups of potential voters. Such a policy was a result of the decline of KSČ supporters, which followed the bolshevization of the KSČ, and lasted until 1933, when the Comintern declared new tasks for the communist parties (intensification of the fight against fascism and "social-fascism").

In connection with the austerity measures for women in the Czechoslovak civil service, the Rozsevačka magazine mostly used the rhetoric of agitation. The editors attempted to approach large masses of the public and emphasized the need for cooperation between blue-collar and white-collar workers. Members of the Czechoslovak Intelligentsia usually found a career as civil service employees and were mostly voters of the coalition government parties. As a result of the government policy of austerity measures for women, the Communists campaigned in an effort to recruit them to the party ranks.
In accordance with the party ideology, Rozsevačka magazine promoted cooperation between both genders on the common class conflict. However, it did not offer any explicit solution for the women disadvantaged by the austerity measures. From 1933 the magazine was radicalized and the previous attention to the interests of the public service employees was eclipsed by the government proposals to restrict communist activities, as well as the by the intensified course against fascism, capitalism and the capitalist (i.e. government) parties, particularly the Social Democratic Party.
 

Keywords

Communist Party of Czechoslovakia, Austerity measures, Great Depression, women's movement, First Czechoslovak Republic, press

Bibliografická informácia

Lucie Jahodářová : Zpátky k plotně? Ženský komunistický tisk a kritika úsporných opatření ve veřejné správě 1932 - 1933. In Forum Historiae, 2015, roč. 9, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Lucie Jahodářová (1987) absolvovala obor historie a mezinárodní vztahy a evropská studia, zúčastnila se semestrálního pobytu na Norwegian University of Science and Technology (Erasmus). V současné době je studentkou doktorského programu historie se zaměřením na české moderní dějiny na filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Zabývá se především rolí žen v Komunistické straně Československa v meziválečném období.


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2015/02 Medzi sociálnym a politickým radikalizmom 1918 - 1938