TÉMA TÉMA

Untitled Document

V priebehu dlhého 19. storočia prešli mestá výraznými zmenami v oblasti urbanistického vývoja, budovania technickej infraštruktúry a zvyšovania kvality bývania. Tento vývoj akceleroval na prelome 19. a 20. storočia a v prípade miest na dnešnom území Slovenska najmä po vzniku Československa (1918). Dôraz sa kládol na skvalitnenie života v meste nielen v oblasti technickej a dopravnej infraštruktúry, modernej výstavby a architektúry, verejnej hygieny a zdravotníctva, ale aj kultúry bývania, trávenia voľného času a vzťahu k okolitej prírode. Celkovo proces modernizácie miest nebol ani rovnomerný, ani plynulý. Podpísali sa na ňom časté zmeny politických režimov, pričom výrazná zmena urbanisticko-kultúrnych vzorov nastala po roku 1918. Autori tohto čísla Forum Historiae charakterizujú premeny „mesta na Slovensku" na príkladoch vybraných lokalít – najmä Prešporka/Bratislavy, Košíc, Prešova a Žiliny.

Forum Historiae 2/2016:

Kvalita života, bývania a urbanizmu v meste
v 19. a 20. storočí

Zostavovatelia: Gabriela Dudeková - Michal Bada
Preklady do angličtiny: Silvia Holéczyová a Jana Tomková (Your Choice - jazykové služby, s.r.o.)
Jazyková korektúra: Katarína Prekopová a Gabriela Dudeková
Obrázok na titulnej strane: Bytový dom Avion v Bratislave, postavený v rokoch 1930-31 (výrez). Zdroj: Archív Oddelenia architektúry, Ústav stavebníctva a architektúry SAV, Bratislava.
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Jakub Bielik, Martin Čičo, Katarína Haberlandová, Peter Kovaľ, Zuzana Labudová, Henrieta Moravčíková, Katarína Pekařová, Michael Rykl, Zuzana Varechová
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2016

OBSAH OBSAH

« Späť

Zdravotno-hygienické pomery mesta Prešov v medzivojnovom období

Untitled Document
Peter Kovaľ
Summary

KOVAĽ, Peter: Health Care and Hygiene-related Conditions in Interwar Prešov

During the interwar period, the town of Prešov was responsible for the provision of medical care to the whole of the Šariš region. In the 1920s, three hospitals were operating in Prešov – the town's public hospital, the infectious diseases hospital, and the military hospital. In 1935, a brand new Prešov District Public Hospital was put into service. Just like other Slovak cities, Prešov was also affected by a post-war crisis; this became reflected in the welfare of the citizens. Poor social and hygienic conditions caused the spread of all sorts of diseases. The town's authorities had limited finances, yet still tried to improve medical and hygienic conditions within the town through the enforcement of various rules and regulations, which proved to be effective. This was also why the level of sickness did not significantly increase; on the contrary, both the population growth and birth rates rose. To maintain the relevant level of health care, the main support was provided with town, state or district finance or by private doctors, by nurses, and by the local branch of the Czechoslovak Red Cross.

Keywords

Czechoslovakia, Prešov, interwar period, history of health care, hospitals, hygiene

Bibliografická informácia

Peter Kovaľ : Zdravotno-hygienické pomery mesta Prešov v medzivojnovom období. In Forum Historiae, 2016, roč. 10, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

PhDr. Peter Kovaľ, PhD. je absolventom Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, odbor dejepis – filozofia. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Inštitúte histórie FF PU v Prešove. Svoju vedecko-výskumnú činnosť zameriava na regionálne dejiny východného Slovenska so špecializáciou na dejiny gréckokatolíckej cirkvi a na dejiny zdravotníctva na východnom Slovensku po roku 1918. Je spoluautorom kolektívnej monografie Veľká doba a jej dôsledky. Prešov v 20. rokoch 20. storočia (Prešov, 2012) a autorom viacerých štúdií, napr. Gréckokatolícka cirkev a formovanie národného vedomia Slovákov na severovýchodnom Slovensku v rokoch 1918 – 1939. (In Cirkvi a národy strednej Európy 1800 – 1950, Prešov, 2008),  Dejiny zdravotníckych zariadení a zdravotná starostlivosť v Prešove v rokoch 1918-1939 (In Kapitoly z dějin medicíny, farmacie a veterinárního lékařství. Brno, 2015).


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2016/02: Kvalita života, bývania a urbanizmu v meste v 19. a 20. storočí