TÉMA TÉMA

Untitled Document

Tzv. „akademické" Dejiny Slovenska, ktorých prvý diel vyšiel roku 1986, venujú šľachte len niekoľko strán. Tie sa obmedzili len na najstrohejšie údaje a nesú zreteľnú pečať triedneho hľadiska chápania dejín, výrazne skresľujúceho skutočnosť. Tento stručný, ba možno povedať až povrchný obraz, ktorý plne akceptuje dobové ideologické požiadavky, však nevznikol ako výsledok riadneho a systematického výskumu. Zjednodušene možno povedať, že v tej dobe nebolo „moderné" – alebo „módne?" – zaoberať sa šľachtou, tak sa prebrali jednak zahraničné (najmä ideologické) vzory, alebo sčasti aj pozitivistické, sčasti aj romantické názory starších autorov, z ktorých sa filtrovali poznatky, zapadajúce do určeného obrazu. Od 90. rokov 20. storočia sa situácia výrazne zmenila. Medzi témy, ktoré sa dostali do pozornosti bádateľov, sa dostala aj problematika šľachty. Začali sa skúmať nielen otázky ich pôvodu, ale aj postavenia v dobovej spoločnosti, difereciácie, ich úlohy a vzťahy, dokonca sa pozornosť začala venovať aj otázkam každodenného života. Najnovším výsledkom výskumu šľachtického obyvateľstva a ich života v stredoveku a ranom novoveku je venované aktuálne číslo Forum Historiae.

Forum Historiae 2/2010: Uhorská šľachta v stredoveku a novoveku
Zostavovatelia: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
Preklady do angličtiny: Mgr. Blanka Szeghyová, PhD.
Preklady do slovenčiny: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., Mgr. Diana Duchoňová, PhD.
Obrázok na titulnej strane: Uhorské šľachtické ženy zo Sedmohradska
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Dr. Péter Dominkovits, Mgr. Diana Duchoňová, PhD., PhDr. Daniela Dvořáková, CSc., Doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD., Mgr. Anna Fundárková, PhD., M.A., PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc., Dr. Tibor Neumann PhD., Dr. Géza Pálffy, DSc., Dr. János J. Varga, DSc., akademik prof. dr. Attila Zsoldos, DSc.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2010

ČLÁNKY ČLÁNKY

« Späť

Zápas o prvenstvo? Rodinná politika a stratégia Pálffyovcov v prvej polovici 17. storočia.

Untitled Document
Anna Fundárková
Summary

Anna Fundárková: A Struggle for Primacy? The Politics and Strategy of the Pálffy Family in the First Half of the 17th Century

In the early modern period people were deeply aware of the importance of consanguinity and according to the heritage rights of the period they were expected to take care even of distant relatives.  Moreover, in the aristocratic families special attention was paid also to familial ties created by their wedding strategy. Nonetheless, continuity of the family could be endangered by several factors, such as inadequate contemporary level of medicine, death of the male members of the family in war conflicts or some adverse demographical conditions.
Family politics of aristocracy give us an invaluable insight into the ways of their endeavours to keep up with social, economic and political elite of the country. It was a sophisticated and extremely elaborated strategy assigning every member of the family an exactly defined position. It was already during their childhood years that their weddings were projected and in the case of male descendants their future career progress had to be arranged and taken into consideration.
The study follows careers of two of the five sons of Nicolaus Pálffy, a hero who drove the Ottomans out of the Castle of Győr. Both sons, the oldest Stephen (1587-1646) and younger Paul (1592-1653) had the same starting position to achieve illustrious careers. Both experienced a foreign study stay and their wives came from Viennese aristocratic families of the Puchheims and the Khuens de Belasi. Stephen Pálffy as the oldest son became the senior of the family; he was the comes (sheriff) of the Pressburg county and main captain of the Castle of Pressburg. In addition, he made a successful military career, for example he used to be the main captain of Nové Zámky (Érsekújvár, Novum Castrum) and the head of the Mining captaincy. Paul Pálffy became the head of the Hungarian Chamber and occupied some other important posts at the Viennese court.  The question was which one of the two brothers would make better use of the advantages brought to them by their marriages and useful contacts created by their father in Hungary and in the Viennese court.
Eventually, it was Paul who got on further than his older brother. During his frequent stays in Vienna he had chances to win over some influential patrons. His most important contact was undoubtedly Maximilian von Trauttmansdorff (1587-1650), the chairman of the Privy Council and the court chamberlain. Gradually and increasingly, Paul Pálffy took over his brother's affairs. He acted as a mediator in the donations issues, organised and supervised study stay abroad of his nephew Nicolaus and ultimately he started to openly interfere in matters in competency of his brother in the Pressburg County.
By mischance, brothers Stephen and John Pálffy died shortly after one another in 1646. As a result, Paul Pálffy became the senior of the family. Several indications suggest that Paul wanted to take over precedence in the family for his line. Ensuing controversy over the family primacy that erupted between Paul and his nephew Nicolaus was finally reconciled by a mutual agreement. It was the fickle finger of fate that eventually resolved the primacy within the magnate family of the Pálffys. A tragic coincidence, when two other sons of Paul Pálffy died soon one after the other without leaving descendants irrevocably decided that the leading position in the family remained within the family line of Stephen Pálffy.

Keywords

Kingdom of Hungary, early modern period, Pálffy noble family, aristocracy, social status, social mobility

Bibliografická informácia

Anna Fundárková : Zápas o prvenstvo? Rodinná politika a stratégia Pálffyovcov v prvej polovici 17. storočia.. In Forum Historiae, 2010, roč. 4, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Anna Fundárková, PhD., M. A. je samostatnou vedeckou pracovníčkou oddelenia novoveku historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Jej vedecký záujem sa zameriava na politické dejiny obdobia raného novoveku, uhorskú politickú elitu a jej vzťah k viedenskému dvoru, ako aj na rod Pálffyovcov. Okrem množstva štúdií v domácich a zahraničných periodikách je spolueditorkou publikácií Institutions of Legal History with Special Regard to Legal Culture and History. Faculty of Law, University of Pécs – Institute of History of Slovak Academy of Sciences, Pécs 2011; Pállfiovci v novoveku. Vzostup významného uhorského šľachtického rodu. Bratislava – Budapest 2003. Je autorkou monografie Ein ungarischer Aristokrat am Wiener Hof des 17. Jahrhunderts. Die Briefe von Paul Pálffy an Maximilian von Trauttmansdorff (1646-1650). Wien : Collegium Hungaricum, 2009. 

Kontakt

annafund@gmail.com

 ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE