TÉMA TÉMA

Untitled Document

"Dlhé" 19. storočie sa z hľadiska vývoja religiozity, vzťahu štátu a cirkví ako aj vzájomných relácií jednotlivých náboženských spoločenstiev hodnotí v histórii veľmi protichodne. Bolo to najcirkevnejšie storočie alebo sa Francúzskou revolúciou začal nezastaviteľný proces ústupu náboženstva zo „scény" dejín?  Môžeme súhlasiť s názormi, že 19. storočie prinieslo v Európe nástup druhej konfesionalizácie? Vytláčanie náboženstva z verejného priestoru a komplikovanie ich vzťahu zo štátom viedlo cirkevné elity k výraznejšej aktivite, k inovácii pastoračných foriem, využívaniu nových médií a vcelku úspešnému obnoveniu cirkevnej disciplíny. Na druhej strane však po celé „storočie dlhšie ako sto rokov" dochádzalo pri formovaní kolektívnej ale i osobnej identity k relativizácii konfesionálného princípu v prospech etnického resp. občiansko-štátneho.

Forum Historiae 1/2015: Cesty sekularizácie v "dlhom" 19. storočí
Zostavovatelia: Peter Šoltés - Michal Kšiňan
Preklad do angličtiny: Jela Kehoe
Jazyková úprava angličtiny: John Martin Kehoe
Preklad z maďarčiny: Tünde Lengyelová
Jazyková redaktorka: Viera Luptáková
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Michal Kšiňan, Ingrid Kušniráková, Erika Maliniaková, László Matus, Peter Olexák, Peter Šoltés, Jakub Štofaník
 
Forum Historiae 1/2015 "Cesty sekularizácie v "dlhom" 19. storočí" bolo podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0119-11 (Slovensko v 19. storočí)
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2015

OBSAH OBSAH

« Späť

Zákon o manželskom práve a parlamentné rozpravy v Uhorsku v roku 1894

Untitled Document
Erika Maliniaková
Summary

Erika Maliniaková: Matrimonial Law and Parliamentary Discussion in Hungary in the Year 1894
We situated our research in the second half of the 19th century. In stated time we observe the change in character of religious experience and sentiment. Since it is not possible to encompass all factors, which secularised Hungarian society within one article, and we focused on one significant step, which changed the legislation and nature of marital relationships. 1894 was marked by turbulent voting in the Hungarian parliament about issues of civil marriage. The law on the civil marriage proposal was drawn up earlier, as part of the proposed church-political proposal, but it was passed only after a vigorous fight under the rule of Alexander Wekerle. The law on the civil marriage proposal changed the character of marriage. The law didn't view marriage as something holy, blessed by Jesus Christ, but as a marital-legal contract. The ministering rights for marrying were passed from the church to the state. The law allowed for divorce. 1894 was also the year of initiating many congresses, at which the politically active part of Hungarian citizens were either for or against upcoming changes. At the same time it was a year of several paradoxes. A set of church-political laws (law on civil marriages, law on faith of children and law on civil registries) came into effect on the 1st of October 1895. A legal article on the reception and emancipation of Jews (XLII/1895) came into effect on the 2nd of November 1895 and a legal article on free faith (XLIII/1895) came into effect on the 22nd of November after being approved by the ruler.

Keywords

church-political laws, civil marriage, Liberal Party, Sándor Wekerle, Kingdom of Hungary, secularization

Bibliografická informácia

Erika Maliniaková : Zákon o manželskom práve a parlamentné rozpravy v Uhorsku v roku 1894. In Forum Historiae, 2015, roč. 9, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Erika Maliniaková je študentkou doktorandského štúdia na Katedre histórie FF Katolíckej univerzity v Ružomberku. Svoju dizertačnú prácu s názvom Reakcia Katolíckej cirkvi na Slovensku na štátne manželstvá píše pod odborným vedením HEDr. Petra Olexáka, PhD. Ústrednou témou výskumu je zmena vnímania manželstva v dlhom 19. storočí. Realizovala študijné pobyty na Ústave historických vied FF Univerzity Pardubice a výskum vo  vatikánskom tajnom archíve, vatikánskom štátnom archíve a vatikánskej knižnici.


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2015/01 Cesty sekularizácie v "dlhom" 19. storočí