TÉMA TÉMA

Untitled Document

The topic of the political thinking within the Slovak national movement in 1848 – 1914 has, until recently, been one of those rather marginal ones in Slovak historiography. However, we believe this topic offers very good research and interpretative potential. Therefore it has been chosen as the topic of this issue. We have prepared seven academic studies (as well as two reviews) which analyse particular political or national-ideological concepts and phenomena from various points of view. The texts bring several original approaches as well as new interpretations; therefore we believe that the broader academic public will find them interesting. The texts aim to provide an impulse for new research of this intriguing and often neglected topic

Forum Historiae 2/2013: Slovenské politické myslenie 1848 - 1914
Zostavovatelia: Mgr. Karol Hollý, PhD. - Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Matej Hanula, PhD.
Preklady z maďarčiny: Mgr. Diana Duchoňová; PhD., Mgr. Anna Fundárková, PhD. MA; PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: József Demmel, PhD.; Mgr. Karol Hollý, PhD.; Mgr. Dana Hučková, CSc.; PhDr. Tomáš Jahelka; Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.; PhDr. Pavol Krištof, PhD.; Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.; MSc. László Matus; PhDr. Peter Rusnák, PhD.; Mgr. Miloslav Szabó, PhD.
 
Forum Historiae 2/2013 "Slovenské politické myslenie 1848 - 1914" bolo podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0119-11 (Slovensko v 19. storočí).
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2013

OBSAH OBSAH

« Späť

Záborského neromantická koncepcia nacionalizmu

Untitled Document
Pavol Krištof
Summary

Pavol Krištof: Záborský's non-Romantic Conception of Nationalism

The paper presents unromantic concept of nationalism of Jonas Zaborsky in the context of the development of modern Slovak identity. Author compares Záborský's  thinking and romantic nationalism of Ľudovít Štúr. According to him, the difference of these approaches is in the method of the formation of national consciousness. Záborský rejects the romantic notion of institutionalization realized only by revolutionary means or political reform. He understands forming of the nation as a process involving the deeper social changes, including a change of mentality. Záborský criticized regressive definition of culture, which does not include standardization of culture and its mediation through the modern education system. He emphasized the importance of the standard culture for the establishment of an institutional base and educational system, which it considered crucial condition for the formation of qualified national elite. Attention is paid to Zaborsky's ethnical enthusiasm, which is not defined by simple dichotomy of nation and external aggression.

Bibliografická informácia

Pavol Krištof : Záborského neromantická koncepcia nacionalizmu. In Forum Historiae, 2013, roč. 7, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

PhDr. Pavol Krištof, PhD. je odborným asistentom na Katedre politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Orientuje sa na oblasť politického myslenia a politickej teórie. Problematike slovenského politic-kého myslenia sa okrem viacerých odborných článkov a príspevkov v zborníkoch venoval v kolektívnej mono-grafii Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia v 19. storočí. Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków - Trnavská univerzita v Trnave, 2011. Je spoluautorom vysokoškolskej učebnice zameranej na oblasť politickej filozofie a politickej teórie Politická filozofia a politická veda: výber aktuálnych problémov. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2007
 


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2013/02 Slovenské politické myslenie 1848 - 1914