TÉMA TÉMA

Untitled Document

Historiografia sa vo všeobecnosti pomerne málo venuje priestoru, v ktorom sa udalosti odohrávali. Je zrejmé, že interakcie medzi politickými, hospodárskymi či sociálnymi javmi a životným prostredím, tvoria faktor, ktorý neraz viac ako čokoľvek iné ovplyvnil život človeka. Tomuto aspektu dejín sa v zahraničí už niekoľko desaťročí venuje systematická vedecká pozornosť v rámci odboru environmentálnych dejín. Hoci tento odbor nateraz nemá na Slovensku potrebné inštitucionálne a organizačné zázemie, environmentálne zameraný historický výskum sa realizuje aj u nás. V tomto čísle Forum Historiae ponúkame desať štúdií, ktoré sa venujú vzťahu človeka k prírode, vplyvu industrializácie na životné prostredie, prírodným parkom ako ukážkam „ideálnej krajiny", budovaniu cestnej sieti a jej vplyvu na krajinu a ďalším témam.

Forum Historiae 1/2017: Krajina, príroda a životné prostredie v minulosti
Zostavovatelia: Karol Hollý - Pavel Hronček
Preklady a jazyková úprava anglického jazyka: John Martin Kehoe, Jela Kehoe; Silvia Holéczyová a Jana Tomková (Your Choice - jazykové služby, s.r.o.); Petra Hollá
Jazyková korektúra: Katarína Prekopová
Obrázok na titulnej strane: William Wyld, Manchester from Kersal Moor (1852, výrez). Zdroj: royalcollection.org.uk
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Iveta Bohálová, Ján Botík, Michal Ďurčo, Ľudovít Hallon, Karol Hollý, Pavel Hronček, Mikuláš Huba, Peter Chrastina, Pavol Jakubec, Peter Jančura, Viktor Pál, Markéta Šantrůčková, Martin Turóci, Peter Urban
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2017

OBSAH OBSAH

« Späť

Z histórie paradigmatického sporu o budúcnosť prírody a krajiny Podunajska

Untitled Document
Mikuláš Huba
Summary

Huba, Mikuláš: From the History of a Paradigmatic Dispute Over the Future of Nature and Landscape of Podunajsko (the Danube Region)

Efforts to protect nature and the landscape over a large area have recently intensified - also on the Slovak side of the Danube River. The more than thirty-year-old idea of a national park in this region, which we could give the working name "The Slovak Danube Region", has come back to life. On the Austrian side, very close to Bratislava, such a national park was established more than 20 years ago, and the Hungarians also created a national park close to border with Slovakia. After several years of indifference, regional as well as communal politicians, media, experts and the lay public started to become more interested in this precious territory that partially lies within the Bratislava cadastre, the capital of Slovakia. This is also the main reason for this article, in which we focus on a brief mapping of the history of protection efforts in the Danube region, emphasising the second half of the 20th century. We also understand these activities as a kind of an anti-thesis opposing a strictly technocratic approach towards using the Danube and its surrounding nature and landscape. In the light of the confrontation of these values, opinions and attitude, we could call it a "paradigmatic dispute". As the author of the article was also involved in the dispute, it is an opportunity for him to look back at this matter over a distance of several years.

Keywords

Danube region, Danube National Park, nature and landscape protection, paradigm controversion, history, future.

Bibliografická informácia

Mikuláš Huba : Z histórie paradigmatického sporu o budúcnosť prírody a krajiny Podunajska. In Forum Historiae, 2017, roč. 11, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. (nar. 1954 v Bratislave) je geograf, environmentalista, krajinný ekológ, ochranár a publicista. V r. 1978 absolvoval Prírodovedeckú fakultu UK. Je dlhoročný vedecký pracovník Geografického ústavu SAV so zameraním najmä na environmentálnu geografiu a výskum kultúrnej krajiny. Zároveň priebežne pôsobí na viacerých univerzitách (najmä Univerzita Komenského vBratislave a Palackého univerzita v Olomouci, v minulosti tiež University of Cambridge a College of the Atlantic). Od r. 1975 je aktívny vo vedeckom i ochranárskom hnutí doma i v zahraničí (Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny - SZOPK, Spoločnosť pre trvalo udržateľný život - STUŽ, Slovenská geografická spoločnosť pri SAV, Svetová únia na ochranu prírody - IUCN, Friends of the Earth, Medzinárodná geografická únia – IGU, Medzinárodná asociácia pre krajinnú ekológiu - IALE, Hnutie PUGWASH a iné), pričom niektoré mimovládne organizácie založil a viaceré viedol. V roku 1987 bol vedúcim autorského kolektívu návrhu na vyhlásenie Národného parku Podunajsko a jedným z autorov, redaktorov a vydavateľov kultovej publikácie Bratislava/nahlas. Aktívne sa zúčastnil na kľúčových svetových a európskych summitoch na záchranu životného prostredia a podporu (trvalo) udržateľného spôsobu existencie. Absolvoval prestížne zahraničné študijné a prednáškové pobyty. Je autorom desiatok knižných a stoviek časopiseckých vedeckých a odborných publikácií s viac ako tisíckou evidovaných citácií. Pravidelne komentuje spoločenské dianie v médiách i na sociálnych sieťach. V r. 1990 – 1992 a 2012 – 2016 bol poslancom slovenského parlamentu, z toho väčšinu času predsedal jeho environmentálnemu výboru. Z formálnych ocenení: Cena talianskej Nadácie LANZA za najlepší európsky odborný článok za r. 1996, Cena Josefa Vavrouška, Čestná cena Dominika Tatarku, Fulbrightov cerifikát, Certifikát Bussines Leaders Forum princa Charlesa, plaketa Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách, ocenenie Ambasádor pre životné prostredie Nemeckej spoločnosti pre zahraničnú politiku a iné. 


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2017/01 Krajina, príroda a životné prostredie v minulosti