TÉMA TÉMA

Untitled Document

Tzv. „akademické" Dejiny Slovenska, ktorých prvý diel vyšiel roku 1986, venujú šľachte len niekoľko strán. Tie sa obmedzili len na najstrohejšie údaje a nesú zreteľnú pečať triedneho hľadiska chápania dejín, výrazne skresľujúceho skutočnosť. Tento stručný, ba možno povedať až povrchný obraz, ktorý plne akceptuje dobové ideologické požiadavky, však nevznikol ako výsledok riadneho a systematického výskumu. Zjednodušene možno povedať, že v tej dobe nebolo „moderné" – alebo „módne?" – zaoberať sa šľachtou, tak sa prebrali jednak zahraničné (najmä ideologické) vzory, alebo sčasti aj pozitivistické, sčasti aj romantické názory starších autorov, z ktorých sa filtrovali poznatky, zapadajúce do určeného obrazu. Od 90. rokov 20. storočia sa situácia výrazne zmenila. Medzi témy, ktoré sa dostali do pozornosti bádateľov, sa dostala aj problematika šľachty. Začali sa skúmať nielen otázky ich pôvodu, ale aj postavenia v dobovej spoločnosti, difereciácie, ich úlohy a vzťahy, dokonca sa pozornosť začala venovať aj otázkam každodenného života. Najnovším výsledkom výskumu šľachtického obyvateľstva a ich života v stredoveku a ranom novoveku je venované aktuálne číslo Forum Historiae.

Forum Historiae 2/2010: Uhorská šľachta v stredoveku a novoveku
Zostavovatelia: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
Preklady do angličtiny: Mgr. Blanka Szeghyová, PhD.
Preklady do slovenčiny: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., Mgr. Diana Duchoňová, PhD.
Obrázok na titulnej strane: Uhorské šľachtické ženy zo Sedmohradska
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Dr. Péter Dominkovits, Mgr. Diana Duchoňová, PhD., PhDr. Daniela Dvořáková, CSc., Doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD., Mgr. Anna Fundárková, PhD., M.A., PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc., Dr. Tibor Neumann PhD., Dr. Géza Pálffy, DSc., Dr. János J. Varga, DSc., akademik prof. dr. Attila Zsoldos, DSc.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2010

ČLÁNKY ČLÁNKY

« Späť

Vznik šľachty v stredovekom Uhorskom kráľovstve

Untitled Document
Attila Zsoldos
Summary

Attila Zsoldos: The Formation of the Nobility in the Medieval Kingdom of Hungary

The paper analyzes formation of nobility as an independent social group in the early Hungarian kingdom. The first mention of the term "noble" (nobilis) appears in the sources of Hungarian origin in the Law 3 of the king Ladislas I. Persons designated in the contemporary society as nobles were people born into upper class and wealthy families, forming  a group which would be nowadays termed "aristocracy". The appearance of the term "noble" is connected with social changes in the 70´s of the 11th century, when a group of extra privileged was extolled from previously compact group of freemen. It was also the content of the term liberty that changed in the last third of the 11th century.

As a result of social changes of the 13th century a group of lowborn (ignobiles) started to decidedly assert themselves as impecunious, but free peasants who tilled the land for others.
The term royal servant (serviens regis alebo regalis) designated a man who had served the king and whom the king liberated from his service – usually for his military achievements – and granted him estates.
The Golden Bull of 1222 confirmed the liberties of royal servants, granting them wide privilege rights. Terminologically, freemen who owned some land and at the same time provided military services, merged in the first half of the 13th century with "nobility," even though their standard of living lacked markedly behind that of traditional nobles.
The author provides a detailed analysis of the terms that appears in the written sources of the period, such as veri nobiles, populi castrenses iobagio castri and examines changes that took places by the end of the 13th century in three stages.
Since 1267 the public law recognized concept of "the one and the same liberty" for nobility. The milestone in the history of nobility took place as late as the end of the 15th century, when nobles with distinctive titles were elevated to specially privileged aristocracy

Keywords

Kingdom of Hungary, high middle ages, formation of nobility, social status

Bibliografická informácia

Attila Zsoldos : Vznik šľachty v stredovekom Uhorskom kráľovstve. In Forum Historiae, 2010, roč. 4, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Akademik Attila Zsoldos je vedúcim vedeckým pracovníkom a vedúcim oddelenia stredoveku Historického ústavu Maďarskej akadémie vied. Oblasťou jeho vedeckého výskumu je obdobie Arpádovcov a počiatky uhorského štátu. Je autorom niekoľkých desiatok vedeckých štúdií a viacerých monografií: The Legacy of Saint Stephen. Budapest, 2004, 168 s.; Az Árpádok és asszonyaik. A királynéi intézmény az Árpádok korában. Budapest, 2005, 227 s.; Családi ügy. IV. Béla és István ifjabb király viszálya az 1260-as években. Budapest, 2007, 171 s.; Nagy uralkodók és kiskirályok a 13. században. Budapest, 2009, 104 s.; Magyarország világi archontológiája 1000 – 1301. Budapest, 2011, 382 s. 


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE

2008/02 Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici

2010/02 Uhorská šľachta v stredoveku a novoveku

2012/01 Premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska