TÉMA TÉMA

Untitled Document

Vedecké aktivity v rámci slovenskej národoveckej society pred rokom 1918 sú často charakterizované ako amatérske a nadšenecké. Toto hodnotenie je v mnohých ohľadoch oprávnené, pričom jednu z hlavných príčin treba vidieť v absencii inštitucionálneho zázemia, nevyhnutného pre profesionalizáciu a špecializáciu jednotlivých vedeckých aktivít slovenskej inteligencie. Zásadný politický medzník, ktorý predstavuje rok 1918, sa celkom prirodzene významným spôsobom odzrkadlil aj v rámci dejín vedy na Slovensku, ktoré sa po prvýkrát konštituovalo ako územnosprávna jednotka v novom štáte.
Cieľom tohto čísla Forum Historiae je ponúknuť analýzu inštitucionálnych predpokladov vývoja vedy na Slovensku po roku 1918 prostredníctvom doposiaľ nepreskúmaných, resp. málo známych aspektov.

Forum Historiae 1/2011: Inštitucionálne predpoklady vývoja vedy na Slovensku po roku 1918
Zostavovatelia: Mgr. Karol Hollý, PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Blanka Szeghyová, PhD.
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: PhDr. Valerián Bystrický, DrSc., PhDr. Milan Ducháček, PhDr. Anna Falisová, CSc., PhDr. Ľudovít Hallon, CSc., Mgr. Adam Hudek, PhD., PhDr. Ivan Kamenec, CSc., Mgr. Miroslav Sabol, PhD., prof. PhDr. Jozef Viceník, CSc.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2011

OBSAH OBSAH

« Späť

Vznik a vývoj Slovenskej akadémie vied a umení v rokoch 1942 - 1945

Untitled Document
Adam Hudek
Summary

Adam Hudek: Slovak Academy of Sciences and Arts, its Founding and Development between the Years 1942 – 1945
The study deals with the institutionalization and subsequent development of the Slovak Academy of Sciences and Arts during the existence of Slovak state (1939 – 1945). It introduces the main actors of this process and their activities aimed at the creation of a central institution for the coordination of scientific research in Slovakia. The plans for the Slovak Academy have its roots in the changes in the scientific community after the dissolution of Czechoslovak Republic in 1939. They were also greatly influenced by the long-term rivalry between the two Slovak centers of research in Martin and Bratislava. The Slovak Academy was established despite the disagreement of substantial part of scientific and political elites, which was based both on rational arguments and purely ideological reasons. Although the Academy gained the political backing and was opened in 1943, the support of its sympathizers was steadily waning while the opposition remained relatively strong. The financial problems, staff shortage and internal struggles seriously hampered its research activities. However, in the restored Czechoslovakia, all mentioned problems were used as a proof that the Academy was not an "ideological" institution of the wartime Slovak state. This oversimplified argument had greatly contributed to the survival and further development of this institution in the new political reality after 1945.
 

Keywords

Ľudovít Novák, Slovak State, institutionalization of science, Slovak science

Bibliografická informácia

Adam Hudek : Vznik a vývoj Slovenskej akadémie vied a umení v rokoch 1942 - 1945. In Forum Historiae, 2011, roč. 5, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Adam Hudek, PhD. pracuje ako vedecký pracovník v Historickom ústave SAV, na Oddelení dejín vedy a techniky. Zaoberá sa dejinami českej a slovenskej historiografie v 20. storočia a vývojom inštitúcii vedeckého výskumu v stredoeurópskom priestore. Je autorom knihy Najpolitickejšia veda. Slovenská historiografia v rokoch 1948 – 1968 (Bratislava, 2010).


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE

2011/01 Inštitucionálne predpoklady vývoja vedy na Slovensku po 1918

2013/01: Ako hovoriť o komunizme