TÉMA TÉMA

Untitled Document

Vedecké aktivity v rámci slovenskej národoveckej society pred rokom 1918 sú často charakterizované ako amatérske a nadšenecké. Toto hodnotenie je v mnohých ohľadoch oprávnené, pričom jednu z hlavných príčin treba vidieť v absencii inštitucionálneho zázemia, nevyhnutného pre profesionalizáciu a špecializáciu jednotlivých vedeckých aktivít slovenskej inteligencie. Zásadný politický medzník, ktorý predstavuje rok 1918, sa celkom prirodzene významným spôsobom odzrkadlil aj v rámci dejín vedy na Slovensku, ktoré sa po prvýkrát konštituovalo ako územnosprávna jednotka v novom štáte.
Cieľom tohto čísla Forum Historiae je ponúknuť analýzu inštitucionálnych predpokladov vývoja vedy na Slovensku po roku 1918 prostredníctvom doposiaľ nepreskúmaných, resp. málo známych aspektov.

Forum Historiae 1/2011: Inštitucionálne predpoklady vývoja vedy na Slovensku po roku 1918
Zostavovatelia: Mgr. Karol Hollý, PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Blanka Szeghyová, PhD.
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: PhDr. Valerián Bystrický, DrSc., PhDr. Milan Ducháček, PhDr. Anna Falisová, CSc., PhDr. Ľudovít Hallon, CSc., Mgr. Adam Hudek, PhD., PhDr. Ivan Kamenec, CSc., Mgr. Miroslav Sabol, PhD., prof. PhDr. Jozef Viceník, CSc.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2011

OBSAH OBSAH

« Späť

Vývoj vzdelávania elektrotechniky na Slovensku

Untitled Document
Miroslav Sabol
Summary

Miroslav Sabol: Electrotechnics Education in Slovakia

Beginnings of the education in the field of electrotechnics are closely connected with the development of the mining academy in Banská Štiavnica that was founded in 1762. After the Academy had been transformed into the College of Mining and Forestry in the years 1904 and 1905, Department of Physics and Electrotechnics was created. Because of national-political reasons, higher technical schools in Slovakia were abolished after the creation of Czechoslovak republic in 1918. It was only in 1937 that they succeeded in founding the State Technical College in Košice. When Košice temporarily became part of Hungary in 1939 the State Technical College was moved into Bratislava under the name the Slovak Technical College (Slovenská Vysoká Škola Technická). In 1941 an independent Department of Electrotechnical Engineering was created. On the verge of the 50´s the College underwent some reforms. The outcome was creation of Electrotechnical Faculty in 1951. In the 60´s new Electrotechnical faculties at the Technical Colleges in Košice and Žilina were created. All three faculties have educated some thousands electrotechnical engineers and are still successful in their activities.

Keywords

electrotechnology, education, university education, Technical University in Bratislava, Juraj Hronec

Bibliografická informácia

Miroslav Sabol : Vývoj vzdelávania elektrotechniky na Slovensku. In Forum Historiae, 2011, roč. 5, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Miroslav Sabol, PhD. je vedecký pracovník Historického ústavu SAV, pracuje na oddelení dejín vied a techniky. Zaoberá sa hospodárskymi a sociálnymi dejinami počas druhej svetovej vojny s dôrazom na dejiny priemyslu, dejinami vedy, techniky a technickým vzdelávaním na Slovensku v prvej polovici 20. storočia. Je au-torom niekoľkých desiatok vedeckých štúdií a článkov k danej problematike.


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE

2009/01 Rodina vo vojne

2011/01 Inštitucionálne predpoklady vývoja vedy na Slovensku po 1918