TÉMA TÉMA

Untitled Document

V posledných rokoch historici stále viac spochybňujú uzatvorenie prímeria ako definitívny predel, ktorý oddeľuje vojnový stav od mierového. Štáty často mobilizovali všetok svoj potenciál a možnosti, produkovali propagandu, oslavovali hrdinov, len aby porazili nepriateľa; rodiny prichádzali o otcov, synov, manželov či bratov; mnohí vojaci sa vracali domov zmrzačení a pod. Takéto procesy a udalosti nemožno zastaviť alebo zabudnúť na ne podpisom prímeria, aj keď na túto udalosť drvivá väčšina populácie čakala. Vojnový stav sa z právneho ani vojenského hľadiska nekončí prímerím. Koncept vystúpenia z vojny (sortie de guerre) chce uchopiť tento zložitý proces, ktorý má svoje vlastné trvanie a logiku. Historici z krajín Vyšehradskej štvorky a Francúzska ho v aktuálnom čísle Forum Historiae aplikujú na najväčšie vojenské konflikty 19. a 20. storočia, teda napoleonské vojny a dve svetové vojny.

Forum Historiae 2/2018: Vystúpenia z vojen: od napoleonských vojen po druhú svetovú vojnu
Zostavovatelia: Bohumila Ferenčuhová – Michal Kšiňan. V spolupráci s Antoinom Marèsom a Milenou Lenderovou
jazyková úprava: Katarína Kubáňová
PREKLADY A KOREKTÚRA ANGLICKÉHO JAZYKA: Silvia Holéczyová, Your Choice - jazykové služby, s.r.o.
KOREKTÚRA ČESKÉHO JAZYKA: Barbora Machková
PREKLADY Z FRANCÚZSKEHO JAZYKA: Silvia Ruppeldtová, Kornélia Ševčíková
obrázok na titulnej strane: Ľudia v parížskych uliciach oslavujú koniec vojny, 11.11.1918
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Stéphane Audoin-Rouzeau, Bohumila Ferenčuhová, Robert Frank, Gusztáv Kecskés D., Dušan Kováč, Michal Kšiňan, Milena Lenderová, Antoine Marès, Katarína Mešková Hradská, Marek Mikołajczyk, Marie-Pierre Rey
 
Forum Historiae 2/2018 „Vystúpenia z vojen: od napoleonských vojen po druhú svetovú vojnu" bolo podporované z projektu VEGA 2/0135/15 Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914 – 1940, Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-15-0349 Indivíduum a spoločnosť – ich vzájomná reflexia v historickom procese a Francúzskym inštitútom na Slovensku (Institut français de Slovaquie).
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2018

OBSAH OBSAH

« Späť

Vystúpenie z Veľkej vojny prostredníctvom práva. Československo, jeho menšiny a ich ochrana v Spoločnosti národov

Untitled Document
Bohumila Ferenčuhová
Summary

FERENČUHOVÁ, Bohumila: Exiting the Great War through the Rule of Law. Czechoslovakia, Its Minorities and Their Protection in the League of Nations.

The study applies the French term "sortie de guerre" (exiting the war) to the issues at the end of the Great War in the Habsburg monarchy, Central-Eastern Europe and in Slovakia, which was part of this area. It pays special attention to the issues of the minorities and the search for the possible ways in which they could be protected by international law and the treaties signed after the end of World War I. Exiting the war for Slovaks cannot be considered from a narrow local perspective. It is linked to the decision-making process regarding the exiting the war at the level of the monarch and council of ministers, which is briefly considered in the first section of the study. The second section demonstrates the impact of these decisions on Slovakia. On the basis of the published documents it depicts the situation in the Slovak countryside before the ceasefire was signed on the Italian and Western fronts and the brutalisation of society resulting from the wartime suffering. It points out the danger of its unilateral identification with antisemitism. The issue of the inclusion of Bratislava in the Czechoslovak Republic points to the importance of both social matters as well as military and diplomatic solutions reflected at the local level by the city's inhabitants. The ethnically conciliatory policy of the governor, Samuel Zoch, offered hope for the future. The third section, analyses in detail the reaction of the powers' representatives at the peace conference to the post-war situation in Central-Eastern Europe and the solution of the issue of minorities, on the basis of documents from the Ministry of Foreign Affairs of the French Republic and the League of Nations in Geneva. The conclusion responds to some French studies concerning the "sortie de la Grande Guerre" and their view of the treaties after the Great War. At the same time, it summarises the author's knowledge gained from the work on this study.

Keywords

exiting wars, First World War, protection of minorities, League of Nations, Slovakia, Czechoslovakia

Bibliografická informácia

Bohumila Ferenčuhová : Vystúpenie z Veľkej vojny prostredníctvom práva. Československo, jeho menšiny a ich ochrana v Spoločnosti národov. In Forum Historiae, 2018, roč. 12, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

PhDr. Bohumila Ferenčuhová, DrSc.
Oddelenie novších dejín
Historický ústav SAV,
P. O. Box 198,
Klemensova 19,
814 99 Bratislava