TÉMA TÉMA

Untitled Document

Slovenská historiografia už od 60. rokov minulého storočia venovala primeranú pozornosť dejinám miest, predovšetkým ich vzniku, právnemu postaveniu, správe a hospodárstvu. Pri skúmaní týchto bezosporu dôležitých otázok však akosi zostával nepovšimnutý človek, mešťan, zakladateľ a obyvateľ týchto miest, hybná sila všetkého diania. Šľachta ako samostatný stav taktiež nestála v centre pozornosti a vo vzťahu k mestám sa považovala za jednoznačne retardujúci prvok ich vývoja. Nové výskumy však značne rozšírili poznatky o šľachte i o mestách a poskytujú oveľa mnohostrannejší a pestrejší obraz o ich spolužití, kooperácii či konfliktoch v celej v ich zložitosti. Štúdie a články, ktoré sú písomnou podobou príspevkov konferencie Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici, sa svojim obsahom zameriavajú predovšetkým na tieto aspekty spolužitia miest, mešťanov a šľachty.

Forum Historiae 2/2008: Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici
Zostavovatelia: Tünde Lengyelová
:
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Július Barczi, Jarmila Bátovská, Viera Bernátová, Erika Brtáňová, Michal Duchoň, Diana Duchoňová, Klára Dóka, Lívia Fábryová, Mária Grófová, Peter Ivanič, Martina Kočí, Zuzana Kollárová, Klára Komorová, Veronika Kucharská, Soňa Maťugová, István H. Németh, Mária Novacká, Jozef Novák, Veronika Nováková, Helena Saktorová, Elena Síkorová, Juraj Šedivý, Eva Šmelková, František Žifčák, Attila Zsoldos
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2008

OBSAH OBSAH

« Späť

Výsadná listina Stoličného Belehradu

Untitled Document
Attila Zsoldos
Summary

Attila Zsoldos: The Charter of Privileges of Székesfehérvár

The study deals with the charter of privileges of Székesfehérvár which has not been preserved. It dates back to 1237. There are only references to its existence in other charters. The content of this charter is mentioned in two older charters from the 15th century. Certain doubts arise from the fact that it refers to older privileges granted by King Saint Stephen. It is assumed that the original charter was issued for Latin guests that settled in Székesfehérvár. The author of the study deals with its origin and tries to state whether the charter originated in the 12th century or whether it is from the 13th century. Finally, the author is inclined to conclude that this charter of privileges was granted to Székesfehérvár by King Béla IV in 1237.

Keywords

charter of privileges; Székesfehérvár; latin guests; Árpáds

Bibliografická informácia

Attila Zsoldos : Výsadná listina Stoličného Belehradu. In Forum Historiae, 2008, roč. 2, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Akademik Attila Zsoldos je vedúcim vedeckým pracovníkom a vedúcim oddelenia stredoveku Historického ústavu Maďarskej akadémie vied. Oblasťou jeho vedeckého výskumu je obdobie Arpádovcov a počiatky uhorského štátu. Je autorom niekoľkých desiatok vedeckých štúdií a viacerých monografií: The Legacy of Saint Stephen. Budapest, 2004, 168 s.; Az Árpádok és asszonyaik. A királynéi intézmény az Árpádok korában. Budapest, 2005, 227 s.; Családi ügy. IV. Béla és István ifjabb király viszálya az 1260-as években. Budapest, 2007, 171 s.; Nagy uralkodók és kiskirályok a 13. században. Budapest, 2009, 104 s.; Magyarország világi archontológiája 1000 – 1301. Budapest, 2011, 382 s. 


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE

2008/02 Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici

2010/02 Uhorská šľachta v stredoveku a novoveku

2012/01 Premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska