TÉMA TÉMA

Untitled Document

Cesta od deklarovania zásad demokracie k ich naplneniu v spoločnosti je behom na dlhé trate. Zhodnotiť jej úspešnosť alebo neúspešnosť možno zväčša s odstupom desaťročí a niekedy to trvá aj dlhšie. Inšpiratívnym príkladom takejto cesty bola dvadsaťročná existencia medzivojnovej Československej republiky, ktorej prischlo označenie „ostrov demokracie". V porovnaní s okolitými krajinami ním nepochybne aj bola. Ako každé budovateľské úsilie, aj prenášanie demokratických a republikánskych ideí do života spoločnosti aj tu narážalo na veľa problémov plynúcich z rôznorodých vnútropolitických i medzinárodných príčin. Ak rozmeníme na drobné veľkú a rozsiahlu tému vzťahu demokracia – spoločnosť – politika, dopracujeme sa k viacerým čiastkovým otázkam. Ako sa obyvateľstvo na Slovensku zžívalo s režimom parlamentnej demokracie, s budovaním občianskej spoločnosti? Ako reagovalo na prenikanie štruktúr politických strán do občianskej sféry? Čo signalizovali zásadné zmeny v republike na jeseň 1938 v stave demokracie? Podnety na zamyslenie nad týmito, ako aj nad ďalšími otázkami súvisiacimi s nastolenou témou prináša aktuálne číslo Forum Historiae.

Forum Historiae 1/2010: Demokracia, spoločnosť a politika na medzivojnovom Slovensku
Zostavovatelia: Jaroslava Roguľová
Preklady do angličtiny: Matej Hanula
Obrázok na titulnej strane: Ján Halaša, Vysoká politika (1942)
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Valerián Bystrický, Ľudovít Hallon, Matej Hanula, Ľubica Kázmerová, Vladimír Krivý, Michal Kšiňan, Linda Osyková, Jaroslava Roguľová, Milan Zemko
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2010

OBSAH OBSAH

« Späť

Výchova občana prostredníctvom bratislavského referátu Ministerstva školstva a národnej osvety

Untitled Document
Ľubica Kázmerová
Summary

Ľubica Kázmerová: The Education of Citizens by the Bratislava Department of the Ministry of Education

In the short time after its emergence, the new Czechoslovak state was interested in the shaping of the basic political orientation of its citizens under the new social conditions. The outcome of this effort were act n. 67 from February 7th 1919 about the organization of the civic education courses and the act n. 430 from July 22nd 1919 about the public municipal libraries. The Department of the Ministry of Education in Bratislava under the leadership of Anton Štefánek used those acts to organize various forms of education for the whole adult population. The most advanced among those courses were the courses of the civic education.

Bibliografická informácia

Ľubica Kázmerová : Výchova občana prostredníctvom bratislavského referátu Ministerstva školstva a národnej osvety. In Forum Historiae, 2010, roč. 4, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc. je vedeckou pracovníčkou Historického ústavu SAV v Bratislave. Venuje sa vedeckému výskumu politického systému, kultúry, školstva a osobností prvej ČSR a Slovenskej republiky (1939 – 1945). Je autorkou monografií Dilemy Karola Sidora (spoluautor M. Katuninec, Kalligram Bratislava 2006), Slovenská republika 1939 – 1945. Chronológia najdôležitejších udalostí (spoluautor F. Cséfalvay, HÚ SAV Bratislava 2007) a spoluautorkou viacerých monografií, napr. Politické strany na Slovensku 1890 – 1989 (ed. Ľ. Lipták, Bratislava 1992), Trenčín. Vlastivedná monografia 2 (ed. M. Šišmiš, Bratislava 1997), Kronika Slovenska 2 (Bratislava 1999), Do pamäti národa. Osobnosti slovenských dejín prvej polovice 20. storočia (eds. N. Krajčovičová, S. Michálek), Slovensko v Československu (eds. V. Bystrický, M. Zemko, Bratislava 2004),, Dejiny Slovenska. Dátumy, udalosti, osobnosti (eds. M. Londák, V. Jaksicsová Slovart Bratislava 2007). Vedecké a odborné štúdie publikuje v domácich a zahraničných časopisoch. Prednáškovou a publicistickou činnosťou sa venuje popularizácii historickej vedy.


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2010/01 Demokracia, spoločnosť a politika na medzivojnovom Slovensku