TÉMA TÉMA

Untitled Document

Tradičný pohľad na zmeny režimov vychádza z tézy o hlbokých politických ruptúrach, ktoré so sebou prinášali rozsiahle zmeny rozloženia moci. Ich sprievodným znakom boli personálne, kultúrne a sociálne diskontinuity, ktoré deformovali prirodzený vývoj spoločnosti. Historik Ľubomír Lipták v roku 1990 publikoval inšpiratívnu úvahu, v ktorej hľadal odpoveď na otázku, či bolo Slovensko skutočne krajinou generácií „s odťatými rukami". Podľa Liptáka boli slovenské dejiny v 19. a 20. storočí poznačené zmenami režimov a diskontinuitami: nové pokolenia prichádzali, chopili sa práce, získali postavenie, budovali kariéry, ale ešte než sa mohli plne rozvinúť, boli v dôsledku politických a spoločenských zmien odstavené a nahradené novými elitami. Aktuálne číslo Forum Historiae je jedným z výstupov vedeckého projektu Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí podporovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, medzi ktorého výskumné ciele patrilo i overenie platnosti tézy o „odťatých rukách" ale i ďalších dlhodobo akceptovaných presvedčení, ktorých platnosť doteraz nebola overená empirickým výskumom a konkrétnymi analýzami.

Forum Historiae 1/2018: Elity na Slovensku v 19. a 20. storočí
Zostavovatelia: László Vörös – Peter Šoltés
jazyková korektúra: Katarína Kubáňová
Preklady a korektúra anglického jazyka: Silvia Holéczyová, Your Choice - jazykové služby, s.r.o.
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: József Demmel, Anna Falisová, Štefan Gaučík, Ingrid Kušniráková, Rastislav Molda, Vojtech Ozorovský, Lucia Segľová, Attila Simon, Veronika Szeghy-Gayer, Peter Šoltés, László Vörös
 
Forum Historiae 1/2018 "Elity na Slovensku v 19. a 20. storočí" bolo podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-14-0644 Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2018

OBSAH OBSAH

« Späť

Vplyv elít na podobu sociálnej starostlivosti v Uhorsku v období od polovice 18. do polovice 19. storočia

Untitled Document
Ingrid Kušniráková
Summary

Kušniráková, Ingrid: The Influence of the Elite on the Form of Social Care in Hungary from the Second Half of the 18th Century to the First Half of the 19th Century
Typically, aid for the poor in Hungary was the responsibility of church representatives and social elites. However, Christian teachings only requested support for people in need in the form of alms, not permanent provisions. The level of care for the poor in the country adhered to this understanding until the second half of the 18th century when social support and health care became the agenda of the state. During the Enlightenment era, Hungarian elites started to address these issues under the guidance of the Emperor. The initiative was influenced, but not regulated by Maria Theresa. Joseph II considered assistance for the poor to be a political issue that needed to be thoroughly managed and checked by the official authorities. However, the care itself and its financing were the responsibility of towns and municipalities, primarily the inhabitants. The emperor expected that the generosity of the local elite would be a model for others and that they would personally participate in collecting and distributing financial contributions. Joseph II's intentions concerning reform of the support systems remained more or less only a vision that could not be fulfilled in Hungary in the given era. What he did not manage to impose by top-down regulation was gradually accomplished by a bottom-up initiative in the first half of the 19th century. Charity organisations established and managed by the local elite became the most significant entity helping the poor and they made considerable contributions to the modernisation, professionalism, and specialisation in that field.  Assistance was also provided by churches, self-governments and official authorities.

Keywords

Hungary, Slovakia, Maria Theresa, Joseph II, secular elites, Hungarian elites, care of the poor, health care, charity organisations

Bibliografická informácia

Ingrid Kušniráková : Vplyv elít na podobu sociálnej starostlivosti v Uhorsku v období od polovice 18. do polovice 19. storočia. In Forum Historiae, 2018, roč. 12, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Ingrid Kušniráková, PhD. pracuje ako samostatná vedecká pracovníčka v Historickom ústave SAV, na oddelení dejín 19. storočia. Venuje sa výskumu cirkevných a sociálnych dejín Uhorska/Slovenska v ranom novoveku s presahom do 19. storočia. Je autorkou  monografie Piae fundationes. Zbožné fundácie a ich význam pre rozvoj uhorskej spoločnosti v ranom novoveku (2009) a spoluautorkou a editorkou kolektívnej monografie „Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet." Integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti (2012)


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)