E-knihy E-knihy

« Späť

Vojnové škody a rekonštrukcia Slovenska 1944 - 1948. (Hospodárstvo, infraštruktúra, zdravotníctvo)

E-kniha
Ľudovít Hallon - Miroslav Sabol - Anna Falisová
Vydavateľ
Historický ústav SAV
Miesto vydania
Bratislava
Rok vydania
2011
ISBN
978-80-89396-14-6

Vojnové straty začali na Slovensku vznikať už počas mobilizácie v ČSR na jeseň 1938 a končili odchodom Červenej armády po oslobodení roku 1945. Po celý uvedený časový úsek boli vojnové škody monitorované osobitnými inštitúciami. Táto monografi a je zameraná na obdobie najťažších vojnových strát od júna 1944 do mája 1945 a na rekonštrukciu do roka 1948. Autori ju rozdelili na tri hlavné časti. Prvá zachytáva príčinné súvislosti a výsledky vojnových škôd v priemysle, infraštruktúre a vo fi nančnej sfére počas bojových operácií 1944 – 1945. Osobitný dôraz kladie na škody spôsobené fi nancovaním a zásobovaním nemeckej armády po auguste 1944 a na deštrukčnú činnosť nemeckých jednotiek pri ústupe zo Slovenska. Druhá časť hodnotí hospodársko-politické pozadie a vývoj rekonštrukcie slovenského priemyslu, poľnohospodárstva a infraštruktúry v období 1945 – 1948. Zaoberá sa aj problematikou vojnových reparácií a úlohou medzinárodnej organizácie UNRRA pri obnove Slovenska. Tretia časť má vyslovene priekopnícky charakter. Analyzuje doteraz nespracované zdravotné pomery v rôznych skupinách obyvateľstva v povojnovom období. Rozoberá otázku vojnových obetí a formy prekonávania dopadov vojny na zdravie širokých vrstiev obyvateľstva.


O AUTOROVI / autorke O AUTOROVI / autorke

Untitled Document

PhDr. Anna Falisová, CSc. Pracuje ako samostatná vedecká pracovníčka Historického ústavu SAV. Venuje sa problematike dejín zdravotníctva a medicíny, najmä so zameraním na prvú polovicu 20. storočia. Napísala monografie Zdravotníctvo na Slovensku v medzivojnovom období (Bratislava 1999), Lekári na Slovensku do roku 2000 (Bratislava 2010), je spoluautorkou monografií Chronológia vývoja vedy a techniky na Slovensku (Bratislava 2006, spoluautori Ľudovít Hallon, Miroslav Tibor Morovics), Vojnové škody a rekonštrukcia Slovenska 1944 – 1948 (Bratislava 2011, spoluautori Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol), Bioterapia optikou histórie (Bratislava 2013, spoluautor Tünde Lengyelová), Výskum a vývoj nových bioterapeutických metód (Bratislava 2013, spoluautori Peter Takáč, Tünde Lengyelová), Pôrodné asistentky a ošetrovateľky na Slovensku v rokoch 1918 – 1938 (Bratislava 2015, spoluautorka Eva Morovicsová). Je autorkou početných štúdií z danej problematiky.


Untitled Document

PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc. pracuje ako vedúci vedecký pracovník v Historickom ústave SAV, je vedúcim Oddelenia dejín vedy a techniky. Zaoberá sa dejinami hospodárstva a techniky na Slovensku a v strednej Európe v prvej polovici 20. storočia. Napísal monografie Industrializácia Slovenska 1918 – 1938. Rozvoj alebo úpadok? (Bratislava 1995), Firma Pittel a Brausewetter v dejinách Slovenska: priekopník betónového staviteľstva z Bratislavy. (Bratislava 2014), Slovensko v hospodárskom priestore Nemecka 1939 – 1945 (Bratislava 2015) a je spoluautorom monografií Chronológia dejín vied a techniky na Slovensku (Bratislava 2006, spoluautori Anna Falisová, Tibor Morovics) a Tatra banka v zrkadle dejín (Bratislava 2007, spoluautor Roman Holec), Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska (Bratislava 2011, spoluautor Miroslav Londák), Vojnové škody a rekonštrukcia Slovenska 1944-1948 (Bratislava 2011, spoluautorom je Miroslav Sabol a Anna Falisová), Kauza Karvaš (Bratislava 2014, spoluautorom je Michal Schvarc). Je autorom mnohých kapitol v monografiách a vedeckých štúdií doma a v zahraničí.


Untitled Document

Mgr. Miroslav Sabol, PhD. je vedecký pracovník Historického ústavu SAV, pracuje na oddelení dejín vied a techniky. Zaoberá sa hospodárskymi a sociálnymi dejinami počas druhej svetovej vojny s dôrazom na dejiny priemyslu, dejinami vedy, techniky a technickým vzdelávaním na Slovensku v prvej polovici 20. storočia. Je au-torom niekoľkých desiatok vedeckých štúdií a článkov k danej problematike.


ĎALŠIE E-KNIHY AUTORA / autorky ĎALŠIE E-KNIHY AUTORA / autorky

VŠETKY E-Knihy (podľa autora) VŠETKY E-Knihy (podľa autora)

Alberty, Július

Andráš, Matej

Bartlová, Alena

Budilová, Lenka

Bútora, Martin

Bystrický, Peter

Bystrický, Valerián

Chorvát, Ivan

Chrastina, Peter

Čierna-Lantayová, Dagmar

Dangl, Vojtech

Dráľ, Peter

Falisová, Anna

Fatková, Gabriela

Ferenčuhová, Bohumila

Feriancová, Alena

Findor, Andrej

Gáborová, Margita

Glejtek, Miroslav

Gniazdowski, Mateusz

Gronowski, Michał Tomasz

Haas Kianička, Daniel

Ukazujem 1 - 30 z 149 výsledkov.
Items per Page 30
z 5

NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE

Paramenty - liturgické textílie

Eva Hasalová - Alena Piatrová

Móda na Slovensku

M. M. Zubercová, E. Hasalová, Z. Šidlíková, M. Vančo