TÉMA TÉMA

Untitled Document

Na prelome 40. a 50. rokov 20. storočia nastúpili všetky krajiny v sovietskej sfére vplyvu cestu k pretvoreniu vidieka a poľnohospodárstva podľa sovietskeho modelu. Jeho násilné aplikovanie sprevádzala v Československu masová perzekúcia roľníkov a ich rodín. Vládnuci režim obhajoval svoje konanie voči nim „vyššími záujmami", jeho zmyslom však bola v prvom rade snaha o podriadenie si celej spoločnosti, v ktorej nebol priestor pre samostatne hospodáriaceho roľníka. Nástrojom tejto „prestavby" sa stali kolektívne poľnohospodárske výrobné organizácie, v Československu pomenované jednotné roľnícke družstvá. Cieľom predkladaného čísla Forum Historiae je upriamiť pozornosť na politický, ekonomický i spoločenský rozmer kolektivizácie ako fenoménu hospodárskych dejín, ktorý zasiahol a hlboko poznačil (nielen) slovenskú spoločnosť.

Forum Historiae 1/2016: (De)formovanie vidieka v procese kolektivizácie
Zostavovatelia: Martina Fiamová
Preklad z/do angličtiny: Jela Kehoe
Jazyková úprava angličtiny: John Martin Kehoe
Jazyková redaktorka (slovenský jazyk): Katarína Prekopová
Jazykový redaktor (český jazyk): Jan Hanzlík
Obrázok na titulnej strane: Letecký záber na vidiecku krajinu (1950, kataster Veľké Ripňany, okr. Topoľčany). Výrez z ortofotomapy (zdroj: http://mapy.tuzvo.sk/HOFM/).
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Viera Hlavová, Lukáš Novotný, József Ö. Kovács, Jiří Pernes, Katarína Popelková, Miroslav Sabol, Peter Slavkovský, Radek Soběhart, Jiří Urban, Marína Zavacká
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2016

OBSAH OBSAH

« Späť

Vidiecki komunisti ako aktéri a obete nútenej kolektivizácie

Untitled Document
Marína Zavacká
Summary

ZAVACKÁ, Marína: Rural Communists as Actors and Victims of Forced Collectivization

Analysing the developments in the rural communist cells in the 1950s in north-eastern Slovakia, this study challenges the still prevalent dichotomous picture of "the peasants" and "the communists" as two separate entities in the process of forced collectivisation. While many local communist veterans were fully satisfied with being granted a strip of soil in the post-war land reform and used all their authority to protect their village from collectivisation, a number of "bourgeois elements" such as tradesmen, innkeepers, students, etc., with no personal inclination towards the communist ideology, were charged by regional authorities with participation in the collectivisation campaign. Forced collectivisation resulted in a weakening of the authority of local communist party cells and a power shift in favour of the local National councils and Peasants' Cooperatives.

Keywords

Collectivisation, Peasants' Cooperatives, Power-shift, Periphery, North-eastern Slovakia, Village communist party organisations

Bibliografická informácia

Marína Zavacká : Vidiecki komunisti ako aktéri a obete nútenej kolektivizácie. In Forum Historiae, 2016, roč. 10, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Marína Zavacká, PhD. pracuje v Historickom ústave SAV v Bratislave. Venuje sa dejinám propagandy a širšieho kontextu budovania režimových lojalít, historickej analýze verejného diskurzu, prekladom odbornej literatúry z angličtiny a vysokoškolskej didaktike histórie. Svoj výskum orientuje najmä na obdobie totalitných režimov na území Slovenska. Je autorkou monografie Kto žije za ostnatým drôtom? Oficiálna zahraničnopolitická propaganda na Slovensku, 1956—1962: Teórie, politické smernice a spoločenská prax (Veda, 2005).


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)