TÉMA TÉMA

Untitled Document

Sú témy, ktoré historikom vŕtajú v hlave, no zatiaľ sa k nim nevyjadrili. Sú problémy, ktoré ľudí atakujú doslova každý deň a hľadajú odpoveď na otázku „odkiaľ sa to vzalo", no v knižniciach pátrajú márne. Korupcia je určite jedným z nich. Výskum korupcie v zahraničí zamestnáva celé tímy odborníkov, kým u nás sa jej doteraz venovali len kolegovia z príbuzných spoločenských vied. V tomto čísle sme preto oslovili autorov, ktorí neskúmali len špecifické formy a prejavy korupcie, premenlivú citlivosť štátu a rôznych vrstiev spoločnosti voči korupčným praktikám, ale i kultúrne a politicky podmienené zmeny samotného pojmu korupcie. Územie dnešného Slovenska je z hľadiska historickej perspektívy ideálnym prípadom na sledovanie toho, ako sa v závislosti od ekonomického systému, sociálnej štruktúry spoločnosti a politického režimu menili hlavné „arény" korupcie, ako sa vyvíjali právne normy i morálne pravidlá. Ako pozemkové reformy, arizácie, privatizácie a ďalšie masové presuny majetku, poznačili citlivosť vnímania korupcie. Pri čítaní tohto čísla môžete sledovať kontinuity a diskontinuity v korupčnej praxi. Možno odhalíte až prekvapivé podobnosti medzi korupciou úradníkov za Jozefa II., korupčnými škandálmi na začiatku minulého storočia a realitou dneška.

Forum Historiae 2/2011: Korupcia
Zostavovatelia: Mgr. László Vörös, PhD.
Mgr. Peter Šoltés, PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Blanka Szeghyová, PhD., Mgr. László Vörös, Mgr. Marek Klatý
Preklady z maďarčiny: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., Mgr. László Vörös, PhD.
Preklady z nemčiny: Mgr. Peter Šoltés, PhD
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: András Cieger, PhD., Mgr. Roman Džambazovič, PhD., PhDr. Ľudovít Hallon, CSc., Mgr. Matej Hanula, PhD., Mgr. Ján Hlavinka, Mgr. Tomáš Janura, PhD., PhDr. Ivan Kamenec, CSc., Mgr. Norbert Kmeť, CSc., Matej Kurian, M. A., Dr. Tina Olteanu, Doc. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD., Mgr. Blanka Szeghyová, PhD., Gabriel Šípoš, M. Phil., Mgr. Peter Šoltés, PhD., Mgr. László Vörös, PhD., PhDr. Milan Zemko, CSc.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2011

OBSAH OBSAH

« Späť

Verejné vnímanie korupcie v období po roku 1989

Untitled Document
Roman Džambazovič
2011/2: Korupcia  Štúdie
Summary

Roman Džambazovič: Public Perception of Corruption in Slovakia in the post-1989 Era

In the socialist era corruption was an organic part of the political, economical and social sphere. Since 1989 public discourse about this previously taboo topic has increased. Our aim is to highlight how the inhabitants of Slovakia perceive the present situation.
Available data measuring the level of Slovak corruption show that despite much-proclaimed effort of the responsible officials and despite some strategies trying to lower the level of corruption, the Slovak reality is far from exemplary. In public research about corruption Slovak people consider it one of the essential social problems. They especially point out the widespread corruption in national, regional and local levels. They clearly identify all societal branches as being involved in corruption (judiciary, health system, police, policy, state administration). Recently the level of percieved corruption has fallen, yet it still reaches a very high level.
On one hand the whole social climate of Slovakia is anticorruption, however, there is a contradiction to everyday practice.  In real life corruption patterns and norms are widespread. A large amount of people have admitted having been asked to pay a bribe and even more people  have given it. This individual and social schizophrenia appears in a) a low number of people willing to pursue corruption, b) general feeling that anti-corruption institutions are massively corrupted, c) feeling that accepting corruption supports it, and especially in d) contradiction between proclaimed and real behavior. The social atmosphere in Slovakia can be characterized as corrupted for these reasons.

Kľúčové slová

vnímanie korupcie, korupčné správanie, korupčné normy, korupcia, sociologické výskumy, korupčná klíma

Bibliografická informácia

Roman Džambazovič : Verejné vnímanie korupcie v období po roku 1989. In Forum Historiae, 2011, roč. 5, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Roman Džambazovič, PhD. pôsobí ako odborný asistent na Katedre sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Dlhodobo sa venuje témam chudoby, sociálneho vylúčenia, marginalizovaným skupinám, sociálnym deviáciám a sociálnym problémom. O týchto témach prednáša a publikuje doma aj v zahraničí. V súčasnosti pracuje aj ako výskumník na Inštitúte pre výskum práce a rodiny v Bratislave. Je autorom monografie Chudoba na Slovensku. Diskurz, rozsah a profil chudoby (2007) a spolueditorom publikácií Chudoba v slovenskej spoločnosti a vzťah slovenskej spoločnosti k chudobe (2006) a Sociálne deviácie a kriminalita ako aktuálne spoločenské problémy (2008). 


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE