TÉMA TÉMA

Untitled Document

Vedecké aktivity v rámci slovenskej národoveckej society pred rokom 1918 sú často charakterizované ako amatérske a nadšenecké. Toto hodnotenie je v mnohých ohľadoch oprávnené, pričom jednu z hlavných príčin treba vidieť v absencii inštitucionálneho zázemia, nevyhnutného pre profesionalizáciu a špecializáciu jednotlivých vedeckých aktivít slovenskej inteligencie. Zásadný politický medzník, ktorý predstavuje rok 1918, sa celkom prirodzene významným spôsobom odzrkadlil aj v rámci dejín vedy na Slovensku, ktoré sa po prvýkrát konštituovalo ako územnosprávna jednotka v novom štáte.
Cieľom tohto čísla Forum Historiae je ponúknuť analýzu inštitucionálnych predpokladov vývoja vedy na Slovensku po roku 1918 prostredníctvom doposiaľ nepreskúmaných, resp. málo známych aspektov.

Forum Historiae 1/2011: Inštitucionálne predpoklady vývoja vedy na Slovensku po roku 1918
Zostavovatelia: Mgr. Karol Hollý, PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Blanka Szeghyová, PhD.
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: PhDr. Valerián Bystrický, DrSc., PhDr. Milan Ducháček, PhDr. Anna Falisová, CSc., PhDr. Ľudovít Hallon, CSc., Mgr. Adam Hudek, PhD., PhDr. Ivan Kamenec, CSc., Mgr. Miroslav Sabol, PhD., prof. PhDr. Jozef Viceník, CSc.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2011

OBSAH OBSAH

« Späť

Václav Chaloupecký a Daniel Rapant - trauma z blízkosti

Untitled Document
Milan Ducháček
Summary

Milan Ducháček: Václav Chaloupecký and Daniel Rapant – a Troubled Relationship

The story of the Slovak inter-war historiography cannot be conceptualized without reconstruction of the relationship between its founders. The most important among them were Václav Chaloupecký, the first Czech professor of Czechoslovak history at the Comenius University, and his successor – after Chaloupecký's forced departure from Slovakia in late 1938 – the first professional Slovak archivist and historian professor Daniel Rapant. The inter-war era of the Slovak historiography cannot be fully understood without putting Chaloupecký and Rapant in comparison. Their mutual relationship has been hitherto understood as mere rivalry. This article offers a different reading of their relationship as a kind of mutual dependence that was based upon similar experiences, some of them traumatizing. Though they belonged to different generations, both Chaloupecký and Rapant were pupils of Josef Pekař, the doyen of Czech national history, at the Charles University in Prague. Moreover their focus on Slovak history was influenced by the same regional memory. Chaloupecký's wife – the notable modernist Slovak poet Ludmila Groeblová – was born in Holíč, the very same town Daniel Rapant originated from. Chaloupecký and Rapant represent two examples of how the Slovak national story could have been conceptualized through different perspectives. Chaloupecký's Czechoslovakism is often understood as a politics promoted through historiography. The article however reveals the fact that Rapant's scientific career was also "backed" by one of the key members of the Slovak wing of the Agrarian Party, the then Prime Minister Milan Hodža. Two crucial hitherto unknown documents are disclosed in this study: Chaloupecký's letter to Rapant dealing with their relationship and final dispute in 1931, and a transcript of M. Hodža's phone call in early 1938, in which he used his influence to promote the process of awarding Rapant with regular professorship.
 

Keywords

Václav Chaloupecký, Daniel Rapant, Milan Hodža, Josef Pekař, Josef Šusta, Ludmila Groeblová, czechoslovakism, Comenius University, Holíč

Keywords

Chaloupecký Václav, Rapant Daniel, Hodža Milan, Pekař Josef, Šusta Josef, Groeblová Ludmila, Czechoslovakism, Comenius University, Holíč

Bibliografická informácia

Milan Ducháček : Václav Chaloupecký a Daniel Rapant - trauma z blízkosti. In Forum Historiae, 2011, roč. 5, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

PhDr. Milan Ducháček, PhD. (1978) vystudoval obor historie – český jazyk a literatura na Pedagogické fakultě Uni-verzity Karlovy; je externím doktorandem na Katedře dějin a didaktiky dějepisu tamtéž. Působí na Literární akademii – Soukromé vysoké škole Josefa Škvoreckého. Zabývá se dějinami české a slovenské historiografie a česko-slovenskými vztahy, pracuje na dizertaci o Václavu Chaloupeckém.
Z jeho bibliografie:  Dva kohouti na jednom smetišti. Václav Chaloupecký, Josef Pekař a selská otázka v husit-ství. In NOVOTNÝ Robert – ŠÁMAL Petr (eds.). Zrození mýtu. Dva životy husitské epochy. K poctě Petra Čor-neje. Praha – Litomyšl : Paseka 2011, s. 389-403; Vladyka Dětenický z Dědic. Václav Chaloupecký jako strážce odkazu meziválečné historiografie. In JIROUŠEK Bohumil (ed.). Proměny diskurzu české marxistické historio-grafie (Kapitoly z historiografie 20. století), Historia culturae XV, Studia 10. České Budějovice : Jihočeská uni-verzita – Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2008, s. 151-169.
 


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE

2011/01 Inštitucionálne predpoklady vývoja vedy na Slovensku po 1918