TÉMA TÉMA

Untitled Document

Téma politického myslenia v rámci slovenského národného hnutia v rokoch 1848 – 1914 je produkcii slovenských historikov za posledné roky skôr okrajovou. Túto problematiku však určite nemožno považovať za uspokojivo spracovanú. Naopak ponúka veľmi dobrý bádateľský a interpretačný potenciál. Jej pramenná základňa poskytuje množstvo ešte doposiaľ neprebádaného materiálu, a na druhej strane, existuje viacero na prvý pohľad uspokojujúco spracovaných problémov, ktoré možno interpretovať kvalitatívne novým spôsobom. Tieto skutočnosti nás motivovali pri výbere novej témy Forum Historiae. Pripravili sme sedem vedeckých štúdií (a dve recenzie), ktoré z rôznych uhľov pohľadu analyzujú konkrétne politické, resp. národno-ideologické koncepcie a fenomény. Hoci nepredkladáme ucelené spracovanie danej problematiky, ponúkané texty prinášajú viacero originálnych náhľadov a nových interpretácií a prispievajú k hlbšiemu poznaniu ideového a ideologického zázemia slovenského národného hnutia v danom období. Veríme, že tieto texty zaujmú širšiu odbornú obec a budú impulzom k ďalším novým spracovaniam tejto zaujímavej problematiky. 

Forum Historiae 2/2013: Slovenské politické myslenie 1848 - 1914
Zostavovatelia: Mgr. Karol Hollý, PhD. - Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Matej Hanula, PhD.
Preklady z maďarčiny: Mgr. Diana Duchoňová; PhD., Mgr. Anna Fundárková, PhD. MA; PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: József Demmel, PhD.; Mgr. Karol Hollý, PhD.; Mgr. Dana Hučková, CSc.; PhDr. Tomáš Jahelka; Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.; PhDr. Pavol Krištof, PhD.; Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.; MSc. László Matus; PhDr. Peter Rusnák, PhD.; Mgr. Miloslav Szabó, PhD.
 
Forum Historiae 2/2013 "Slovenské politické myslenie 1848 - 1914" bolo podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0119-11 (Slovensko v 19. storočí).
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2013

OBSAH OBSAH

« Späť

V babylonskom zajatí alebo v zasľúbenej zemi? Kázeň Jána Kollára o verejnom záujme z roku 1848

Untitled Document
László Matus
Summary

László Matus: In Babylonian Captivity or in the Promised Land? A Sermon by Ján Kollár on Public Interest from 1848

The study analyzes the sermon by Ján Kollár "Napomáhánj obecného dobrého wůbec obzwlásstě wlasti" (Help to create public benefit and especially for your motherland) which he delivered on May 21st 1848 in Lutheran church on Deák square in Budapest. László Matus tries to answer the question about the relation between Kollár's speech reviewing the April laws and the political identity of a Slovak priest. Several facts point out that his thoughts were influenced by coercion. 1. The sermon was delivered as a result of political request, 2. when we consider Kollar's political speeches before 1848 and after it, 3. Slovak scholars demonstrated presence of self-censorship and mimicry in his thoughts, 4. according to some sources and interpretations, Kollár was terrorized. Those factors had been questioned or a subject of relativization by other interpretations. In his analysis and contextualization of the speech, Lázsló Matus focuses on those views. Using archive sources he proves that many Slovak priests supported the April laws and denounced Štúrs's movement. He shows that Kollár applied also in one of his other works the territorially determined concept of motherland or the modes of demonstration of political collective consciousness created by reformatory intellectuals of Josephinism. Finally, he proves that it is necessary to revise the scholarly opinion about Kollár's apolitical position. His public sensibility and several demonstrations of quite radical thoughts can be considered related to the revolutionary idea of 1848. They lead to an assumption that "national" aspect of Kollár's thinking could had been suppressed by political ideal for a short time. The author considers those observations valid only for a short period of time (spring and summer of 1848).

Keywords

Ján Kollár, political thinking, identity, patriotism, 1848-49

Bibliografická informácia

László Matus : V babylonskom zajatí alebo v zasľúbenej zemi? Kázeň Jána Kollára o verejnom záujme z roku 1848. In Forum Historiae, 2013, roč. 7, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

MSc. László Matus vyštudoval históriu a slovenčinu na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity Petra Pázmánya v roku 2001, od tohto roku je archivárom v Centrálnej registratúre Maďarských železníc (Magyar Államvasutak Zrt. Központi Irattár). Jeho oblasťou bádania sú evanjelické cirkevné dejiny 19. storočia, v rámci nich v prvom rade skúma peštianske pôsobenie Jána Kollára. Je spoluautorom monografie venovanej peštiansko-budínskej evanjelickej cirkvi v 19. storočí, a je spoluzostavovateľom pramennej edície dokumentujúcej dejiny budapeštianskeho slovenského evanjelického zboru. Niekoľko jeho štúdií vyšlo v maďarských časopisoch a zborníkoch v slovenskom jazyku.


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)