TÉMA TÉMA

Untitled Document

Tradičný pohľad na zmeny režimov vychádza z tézy o hlbokých politických ruptúrach, ktoré so sebou prinášali rozsiahle zmeny rozloženia moci. Ich sprievodným znakom boli personálne, kultúrne a sociálne diskontinuity, ktoré deformovali prirodzený vývoj spoločnosti. Historik Ľubomír Lipták v roku 1990 publikoval inšpiratívnu úvahu, v ktorej hľadal odpoveď na otázku, či bolo Slovensko skutočne krajinou generácií „s odťatými rukami". Podľa Liptáka boli slovenské dejiny v 19. a 20. storočí poznačené zmenami režimov a diskontinuitami: nové pokolenia prichádzali, chopili sa práce, získali postavenie, budovali kariéry, ale ešte než sa mohli plne rozvinúť, boli v dôsledku politických a spoločenských zmien odstavené a nahradené novými elitami. Aktuálne číslo Forum Historiae je jedným z výstupov vedeckého projektu Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí podporovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, medzi ktorého výskumné ciele patrilo i overenie platnosti tézy o „odťatých rukách" ale i ďalších dlhodobo akceptovaných presvedčení, ktorých platnosť doteraz nebola overená empirickým výskumom a konkrétnymi analýzami.

Forum Historiae 1/2018: Elity na Slovensku v 19. a 20. storočí
Zostavovatelia: László Vörös – Peter Šoltés
jazyková korektúra: Katarína Kubáňová
Preklady a korektúra anglického jazyka: Silvia Holéczyová, Your Choice - jazykové služby, s.r.o.
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: József Demmel, Anna Falisová, Štefan Gaučík, Ingrid Kušniráková, Rastislav Molda, Vojtech Ozorovský, Lucia Segľová, Attila Simon, Veronika Szeghy-Gayer, Peter Šoltés, László Vörös
 
Forum Historiae 1/2018 "Elity na Slovensku v 19. a 20. storočí" bolo podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-14-0644 Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2018

OBSAH OBSAH

« Späť

Utváranie miestnych mocenských centier a slovensko-maďarské vzťahy v roku 1848. Prípad Turčianskej stolice

Untitled Document
József Demmel
Summary

József Demmel: The Transformation of Local Power Structures and the Slovak-Hungarian Relationship in 1848; The Case of Turóc County
The radical political system reform of the Kingdom of Hungary that took place in the spring of 1848 after King Ferdinand V. sanctioned the so called April Laws adopted by the Hungarian Diet had an important impact on the organization of local political elites. The April Laws endowed wider strata of the male population with political rights. As a consequence, a new, in the field of politics hitherto absent, group of Slovak national activists emerged, mainly in the Slovak inhabited areas of northern Hungary with a program of social and political emancipation for the Slovak nation within the Kingdom of Hungary. The Hungarian (Magyar) political elite were caught by surprise with this sudden emergence of a political movement and program based on the idea of independent Slovak nation. The ensuing conflicts of Hungarian (Magyar) and Slovak nationalists were further aggravated by the fact that the Hungarian assembly adopted legislature banning the use of Latin and Slovak in public administration. Hungarian was declared the only language to be used. Both Latin and Slovak were until then in common usage among the local elites at the County assemblies and in administration in the mostly Slovak inhabited northern areas of the Hungarian Kingdom. For both the petit nobility of Slovak descent, most of whom did not speak Hungarian, and the young Slovak national activists this meant a serious hindrance in pursuing their political rights and asserting political interests and agenda. The article studies the phenomenon of the clashes between older local elites, the newly emergent Slovak nationalist elite and the dominant Hungarian (Magyar) nationalist elite in the case of Turóc County in the north-western area of the Kingdom of Hungary.

Keywords

Slovak nobility, Slovak national movement, Ľudovít Štúr, April laws 1848, Turóc county, nationalism

Bibliografická informácia

József Demmel : Utváranie miestnych mocenských centier a slovensko-maďarské vzťahy v roku 1848. Prípad Turčianskej stolice. In Forum Historiae, 2018, roč. 12, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

József Demmel, PhD. je vedeckým pracovníkom Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, ktorý sídli v Bé-kešskej Čabe. Špecializuje sa na proces formovania národov v 19. storočí v kontexte Uhorska, s dôrazom na slovensko – maďarské vzťahy. Je autorom publikácií „… egész Szlovákia elfért egy tutajon…" Tanulmányok a szlovák történelemről a 19. századi Magyarországon. (Pozsony : Kalligram, 2009); A szlovák nemzet születése. Ľudovít Štúr és a szlovák társadalom a 19. századi Magyarországon. (Pozsony : Kalligram, 2011); „ale i tá láska ostala len platonickou". Súkromný život Ľudovíta Štúra. (In OS – Občianska spoločnosť, 3/ 2011) a editorom výberu z prác Ľ. Štúra, B. Grünwalda a M. Mudroňa: Ľudovít Štúr: A szlávok és a jövő világa. Válogatott írások és beszédek. Ed. Demmel József. (Pozsony, Kalligram, 2012); Grünwald Béla – Mudrony Mihály: A Felvidék. Ed.: Demmel József – Kocsis Aranka (Pozsony : Kalligram, 2011).
 


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2012/02 Etnické stereotypy v historickom výskume

2013/02 Slovenské politické myslenie 1848 - 1914