TÉMA TÉMA

Untitled Document

Tzv. „akademické" Dejiny Slovenska, ktorých prvý diel vyšiel roku 1986, venujú šľachte len niekoľko strán. Tie sa obmedzili len na najstrohejšie údaje a nesú zreteľnú pečať triedneho hľadiska chápania dejín, výrazne skresľujúceho skutočnosť. Tento stručný, ba možno povedať až povrchný obraz, ktorý plne akceptuje dobové ideologické požiadavky, však nevznikol ako výsledok riadneho a systematického výskumu. Zjednodušene možno povedať, že v tej dobe nebolo „moderné" – alebo „módne?" – zaoberať sa šľachtou, tak sa prebrali jednak zahraničné (najmä ideologické) vzory, alebo sčasti aj pozitivistické, sčasti aj romantické názory starších autorov, z ktorých sa filtrovali poznatky, zapadajúce do určeného obrazu. Od 90. rokov 20. storočia sa situácia výrazne zmenila. Medzi témy, ktoré sa dostali do pozornosti bádateľov, sa dostala aj problematika šľachty. Začali sa skúmať nielen otázky ich pôvodu, ale aj postavenia v dobovej spoločnosti, difereciácie, ich úlohy a vzťahy, dokonca sa pozornosť začala venovať aj otázkam každodenného života. Najnovším výsledkom výskumu šľachtického obyvateľstva a ich života v stredoveku a ranom novoveku je venované aktuálne číslo Forum Historiae.

Forum Historiae 2/2010: Uhorská šľachta v stredoveku a novoveku
Zostavovatelia: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
Preklady do angličtiny: Mgr. Blanka Szeghyová, PhD.
Preklady do slovenčiny: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., Mgr. Diana Duchoňová, PhD.
Obrázok na titulnej strane: Uhorské šľachtické ženy zo Sedmohradska
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Dr. Péter Dominkovits, Mgr. Diana Duchoňová, PhD., PhDr. Daniela Dvořáková, CSc., Doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD., Mgr. Anna Fundárková, PhD., M.A., PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc., Dr. Tibor Neumann PhD., Dr. Géza Pálffy, DSc., Dr. János J. Varga, DSc., akademik prof. dr. Attila Zsoldos, DSc.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2010

ČLÁNKY ČLÁNKY

« Späť

Úradníci, statkári, familiári. Stoličná šľachta v západnom Zadunajsku na prelome 16. a 17. storočia

Untitled Document
Péter Dominkovits
Summary

Péter Dominkovits: Officials, Landowners and Familiares: County Nobility in Transdanubia at the Turn of the 16th and 17th Centuries

Counties in the early modern Hungarian kingdom despite of their particularities fulfilled much the same functions.  However, research had shown that there were some counties that functioned on different principles, such as the special counties occupied by the Ottomans.
Each county was characteristic by its specific organization, structure of land possessions and related individual relationships of magnates. Aristocracy had the upper hand over county nobility in the local politics as they influenced to great extent elections of county officials and consequently shaped the county politics by the means of county statutes and provisions.
On the basis of two tax registers from 1549 and 1598 author analyses differences in the structure of land possessions in the five counties of the western Transdanubia. These include Győr (Raab), Moson (Wieselburg), Sopron (Ödenburg), Vas (Eisenburg) and Zala counties.
The importance of land possessions as well as related aspects such as familiarity and familial ties is discussed and supported by a table of aristocratic and noble landowners of the counties.
The most influential in county politics was the county vicecomes. The author provides names of the families that held office of the vicecomes in the given period and counties in question. The counties were further divided into smaller administrative districts administered by noble judges (iudices nobilium) who had wide administrative and judicial powers.
Last, the author outlines perspectives and suggestions for further research, such as archontological compilations of county officials, as well as of important familiares, secular and church magnates. These should help to learn more about functioning of the counties and identify changes that local nobility went through in the early modern period.

Keywords

Kingdom of Hungary, early modern period, county nobility, western Transdanubia, familiares, officials, landowners

Bibliografická informácia

Péter Dominkovits : Úradníci, statkári, familiári. Stoličná šľachta v západnom Zadunajsku na prelome 16. a 17. storočia. In Forum Historiae, 2010, roč. 4, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Dr. Péter Dominkovits je hlavným archivárom Župného archívu žúp Győr-Moson-Sopron, pôsobí v Šoproni. Patrí k mimoriadne publikačne aktívnym pracovníkom, podieľa  sa na publikovaní a digitalizovaní archívnych fondov, je autorom množstva vedeckých štúdií, ktoré presahujú regionálne hranice. Je autorom viacdielneho regestára zápisníc mesta Győr  (Győr város tanácsülési és törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái I.-V. 1600 – 1626. Győr, 2001-2009), ako aj dvojjazyčnej monografie Egy gazdag városvezető, Lackner Kristóf polgármester javai. (Végrendeletek, hagyatéki- és vagyonleltárak, osztályok 1591-1632). Besitztümer eines reichen Stadtleiters, des Bürgermeisters Christoph Lackner (Testamente, Verlassenschafts- und Nachlassinventare, Vermögensteilungen 1591-1632) Sopron, 2007. 

Kontakt

peter@bparchiv.hu

 ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE