TÉMA TÉMA

Untitled Document

Tzv. „akademické" Dejiny Slovenska, ktorých prvý diel vyšiel roku 1986, venujú šľachte len niekoľko strán. Tie sa obmedzili len na najstrohejšie údaje a nesú zreteľnú pečať triedneho hľadiska chápania dejín, výrazne skresľujúceho skutočnosť. Tento stručný, ba možno povedať až povrchný obraz, ktorý plne akceptuje dobové ideologické požiadavky, však nevznikol ako výsledok riadneho a systematického výskumu. Zjednodušene možno povedať, že v tej dobe nebolo „moderné" – alebo „módne?" – zaoberať sa šľachtou, tak sa prebrali jednak zahraničné (najmä ideologické) vzory, alebo sčasti aj pozitivistické, sčasti aj romantické názory starších autorov, z ktorých sa filtrovali poznatky, zapadajúce do určeného obrazu. Od 90. rokov 20. storočia sa situácia výrazne zmenila. Medzi témy, ktoré sa dostali do pozornosti bádateľov, sa dostala aj problematika šľachty. Začali sa skúmať nielen otázky ich pôvodu, ale aj postavenia v dobovej spoločnosti, difereciácie, ich úlohy a vzťahy, dokonca sa pozornosť začala venovať aj otázkam každodenného života. Najnovším výsledkom výskumu šľachtického obyvateľstva a ich života v stredoveku a ranom novoveku je venované aktuálne číslo Forum Historiae.

Forum Historiae 2/2010: Uhorská šľachta v stredoveku a novoveku
Zostavovatelia: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
Preklady do angličtiny: Mgr. Blanka Szeghyová, PhD.
Preklady do slovenčiny: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., Mgr. Diana Duchoňová, PhD.
Obrázok na titulnej strane: Uhorské šľachtické ženy zo Sedmohradska
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Dr. Péter Dominkovits, Mgr. Diana Duchoňová, PhD., PhDr. Daniela Dvořáková, CSc., Doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD., Mgr. Anna Fundárková, PhD., M.A., PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc., Dr. Tibor Neumann PhD., Dr. Géza Pálffy, DSc., Dr. János J. Varga, DSc., akademik prof. dr. Attila Zsoldos, DSc.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2010

ČLÁNKY ČLÁNKY

« Späť

Uhorská šľachta v stredoveku a novoveku

Untitled Document
Tünde Lengyelová
Fulltext

Tünde Lengyelová: The Nobility of the Medieval and Modern Kingdom of Hungary

 

The so-called "academic" History of Slovakia (first volume published in 1986) only dedicated a few pages to the topic of nobility. Only the briefest data were provided and even these were obviously influenced by a marxist class perception of the history which significantly misinterpreted the reality. This short, or even superficial image fully accepting the requirements of contemporary marxist ideology, did not emerge as a result of a proper and systematic research. To put it simply – the nobility was not a "modern" or "fashionable" topic to deal with at that time, therefore some foreign patterns (especially those ideological ones) were assumed. Sometimes, the positivist approach as well as romantic attitudes of some older authors were adopted and subsequently, findings were filtered in order to fit into a previously established concept. This situation has essentially changed since the 1990s, since researchers have turned their attention to this topic. Questions of nobles´ origin, contemporary status, differentiations, tasks, relations or even their everyday life have been addressed. The most recent findings concerning noble population and their life in the Middle Ages and Early Modern Period are presented in this issue of Forum Historiae.

Bibliografická informácia

Tünde Lengyelová : Uhorská šľachta v stredoveku a novoveku. In Forum Historiae, 2010, roč. 4, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

PhDr. Tünde Lengyelová, CSc. je samostatnou vedeckou pracovníčkou Historického ústavu  SAV v Bratislave. Je vedúcou oddelenia novovekých dejín. Venuje sa najmä každodennému životu v období raného novoveku a rodovej problematike. Publikuje doma i v zahraničí. Je autorkou knihy Bosorky, strigy, čarodejnice (Bratislava, 2013) a spoluautorkou a editorkou viacerých knižných publikácií: Žena a právo. Právne a spoločenské postavenie žien v minulosti. (Bratislava : AEP 2004. 304 s.); Z Bardejova do Prešporku. (Eds. Tünde Lengyelová - Csukovits Enikő. Prešov – Bratislava : PU – HU SAV 2006, 308 s.) a monografie Báthory. Život a smrť. (Tünde Lengyelová – Gábor Várkonyi. Praha : Ottovo nakladatelství 2009, 304 s.)