E-knihy E-knihy

Tri jazyky, štyri konfesie. Etnická a konfesionálna pluralita na Zemplíne, Spiši a v Šariši

E-kniha
Peter Šoltés
Vydavateľ
Historický ústav SAV vo vydavateľstve PRO HISTORIA
Miesto vydania
Bratislava
Rok vydania
2009
ISBN
978-80-970060-6-8

V tejto knihe som sa snažil poukázať na okolnosti, ktoré viedli k sformovaniu výraznej konfesionálnej a etnickej heterogenity v spomínaných regiónoch, ale tiež na faktory, vďaka ktorým sa táto pestrosť rôzne dlhú dobu udržala. Chcel som tiež upriamiť pozornosť na sociálny rozmer náboženského života a na dlhú dobu nepovšimnutý jav korelácie konfesionálnej a etnickej identity. Takto postavené ciele stavajú historický výskum pred úlohu hľadať nové, inovatívne prístupy, predpokladajú opustiť tradične preferovanú etatistickú perspektívu a pozornosť zamerať na mikroregióny, na sociálnu prax lokálnych spoločenstiev. Vyžadovalo si to analyzovať nielen právne normy vydávané štátom, nariadenia stolíc, cirkevných inštitúcií a iných nositeľov moci, ale skúmať aj schopnosť kontrolovať a sankcionovať ich dodržiavanie. Podobne zameraných výskumov je zatiaľ veľmi málo nielen v slovenskej historiografii, ale i v ostatných historických diskurzoch, ktoré sledovanému regiónu severovýchodného Uhorska tradične venujú najviac pozornosti. (z úvodu)


O AUTOROVI / autorke O AUTOROVI / autorke

Untitled Document

Doc. Mgr. Peter Šoltés, PhD. pracuje ako samostatný vedecký pracovník v Historickom ústave SAV, na Oddelení dejín 19. storočia. Venuje sa výskumu sociálnych noriem a kultúrneho transferu v konfesionálne a etnicky pluralitnom prostredí Uhorska, výskumu stereotypov v období vzniku a šírenia národných hnutí a štatistickej a cestopisnej literatúry o Uhorsku v „dlhom" 19. storočí. Je autorom monografie Tri jazyky, štyri konfesie. Etnická a konfesionálna pluralita na Zemplíne, Spiši a v Šariši (Bratislava, 2009).


VŠETKY E-Knihy (podľa autora) VŠETKY E-Knihy (podľa autora)

Alberty, Július

Andráš, Matej

Bartlová, Alena

Budilová, Lenka

Bútora, Martin

Bystrický, Peter

Bystrický, Valerián

Chorvát, Ivan

Chrastina, Peter

Čierna-Lantayová, Dagmar

Dangl, Vojtech

Dráľ, Peter

Falisová, Anna

Fatková, Gabriela

Ferenčuhová, Bohumila

Feriancová, Alena

Findor, Andrej

Gáborová, Margita

Glejtek, Miroslav

Gniazdowski, Mateusz

Gronowski, Michał Tomasz

Haas Kianička, Daniel

Ukazujem 1 - 30 z 149 výsledkov.
Items per Page 30
z 5

NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE

Paramenty - liturgické textílie

Eva Hasalová - Alena Piatrová

Móda na Slovensku

M. M. Zubercová, E. Hasalová, Z. Šidlíková, M. Vančo