TÉMA TÉMA

Untitled Document

V posledných rokoch historici stále viac spochybňujú uzatvorenie prímeria ako definitívny predel, ktorý oddeľuje vojnový stav od mierového. Štáty často mobilizovali všetok svoj potenciál a možnosti, produkovali propagandu, oslavovali hrdinov, len aby porazili nepriateľa; rodiny prichádzali o otcov, synov, manželov či bratov; mnohí vojaci sa vracali domov zmrzačení a pod. Takéto procesy a udalosti nemožno zastaviť alebo zabudnúť na ne podpisom prímeria, aj keď na túto udalosť drvivá väčšina populácie čakala. Vojnový stav sa z právneho ani vojenského hľadiska nekončí prímerím. Koncept vystúpenia z vojny (sortie de guerre) chce uchopiť tento zložitý proces, ktorý má svoje vlastné trvanie a logiku. Historici z krajín Vyšehradskej štvorky a Francúzska ho v aktuálnom čísle Forum Historiae aplikujú na najväčšie vojenské konflikty 19. a 20. storočia, teda napoleonské vojny a dve svetové vojny.

Forum Historiae 2/2018: Vystúpenia z vojen: od napoleonských vojen po druhú svetovú vojnu
Zostavovatelia: Bohumila Ferenčuhová – Michal Kšiňan. V spolupráci s Antoinom Marèsom a Milenou Lenderovou
jazyková úprava: Katarína Kubáňová
PREKLADY A KOREKTÚRA ANGLICKÉHO JAZYKA: Silvia Holéczyová, Your Choice - jazykové služby, s.r.o.
KOREKTÚRA ČESKÉHO JAZYKA: Barbora Machková
PREKLADY Z FRANCÚZSKEHO JAZYKA: Silvia Ruppeldtová, Kornélia Ševčíková
obrázok na titulnej strane: Ľudia v parížskych uliciach oslavujú koniec vojny, 11.11.1918
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Stéphane Audoin-Rouzeau, Bohumila Ferenčuhová, Robert Frank, Gusztáv Kecskés D., Dušan Kováč, Michal Kšiňan, Milena Lenderová, Antoine Marès, Katarína Mešková Hradská, Marek Mikołajczyk, Marie-Pierre Rey
 
Forum Historiae 2/2018 „Vystúpenia z vojen: od napoleonských vojen po druhú svetovú vojnu" bolo podporované z projektu VEGA 2/0135/15 Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914 – 1940, Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-15-0349 Indivíduum a spoločnosť – ich vzájomná reflexia v historickom procese a Francúzskym inštitútom na Slovensku (Institut français de Slovaquie).
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2018

OBSAH OBSAH

« Späť

Trauma z vojny aj po vojne

Untitled Document
Katarína Mešková Hradská
Summary

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína: The Trauma from War that Continued after the War.

Antisemitism was part of the anti-Jewish policy of the "ľudák" regime in Slovakia during World War II. Deportations to the concentration camps in occupied Poland meant that the overwhelming majority of the Slovak Jewish community was wiped out. Shortly after the war, two groups of Holocaust survivors were formed. One group, in an effort to prevent their descendants from learning the truth about what they had been through, kept their past secret. On the contrary, the other group felt an inner need to talk about the concentration camps. Even decades later, the suceeding generation of children still experienced the trauma suferred by their loved ones. It has become their own trauma, because they have found themselves in a situation where they, too, have to come to terms with the Holocaust, with the past which is merciless and which has a common denominator for both generations: being impacted by Jewishness.

Keywords

holocaust, persecution of Jews, Jews, grief and trauma, Slovak republic (1939-1945)

Bibliografická informácia

Katarína Mešková Hradská : Trauma z vojny aj po vojne. In Forum Historiae, 2018, roč. 12, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

PhDr. Katarína Mešková Hradská, PhD.
Oddelenie novších dejín
Historický ústav SAV,
P. O. Box 198,
Klemensova 19,
814 99 Bratislava