TÉMA TÉMA

Untitled Document

Čo je predmetom historického textu? Akým spôsobom sú prezentované výsledky historických výskumov? K čomu vlastne tieto výskumy referujú? Odpovede na tieto otázky hľadajú teoretici histórie, zatiaľ čo samotní historici ich spravidla (prinajmenšom v kontexte slovenskej inštitucionalizovanej historiografie) ignorujú. Jedným z najviac viditeľných dôsledkov tejto absencie teoretickej reflexie je recyklovanie zaužívaných historiografických stereotypov, samozrejmé používanie pojmov a schém, ktorých obsah je z analytického hľadiska často pochybný, resp. neudržateľný. Pokiaľ chceme eliminovať produkciu historických poznatkov tohto druhu, je nevyhnutná teoretická reflexia historikov o povahe vlastnej disciplíny. Tento cieľ si pred seba kladie aj toto číslo Forum Historiae. Prináša sedem štúdií a tri recenzie, ktoré rôznym spôsobom analyzujú implikácie naratívnej formy a ideologickej podmienenosti historického textu pre povahu historického poznania.

Forum Historiae 2/2009: Historická narácia, ideológia a historiografia
Zostavovatelia: Karol Hollý
Preklady z poľštiny: Karol Hollý, Miroslav Zumrik
Preklady z angličtiny: László Vörös, Eugen Zeleňák
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Ewa Domańska, Juraj Dvorský, Karol Hollý, Piotr H. Kosicki, Alexander Maxwell, Jan Mervart, Herman Paul, Jan Pomorski, Jan Randák, Eugen Zeleňák
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2009

OBSAH OBSAH

« Späť

Tragédia antitotalitariánov: Pokus o historiografickú katharsis

Untitled Document
Piotr H. Kosicki
Summary

Piotr H. Kosicki: The Tragedy of the Anti-Totalitarians: An Attempt at Historiographical Catharsis
This text is a thought piece designed to reflect on the word "totalitarianism" as both a heuristic and an existential category. In addition to critiquing the category through a narrative of its genesis and its relationship to the category of "modernity," this text goes on to suggest that the category is fundamentally counterproductive to the scholarly and moral concerns evident particularly in the work of Hannah Arendt. Following Anson Rabinbach, this text argues that one can only apply the term "totalitarianism" with respect to "moments of totalitarianism." Attention to such moments minimizes the political content of the intellectual and scholarly project of antitotalitarianism, underscoring instead the fact that monolithic usage of the term "totalitarianism" masks moments of human agony, both individual and collective. Through speech-acts or even simple attention to the human dimension of historical memory, scholarship devoted to moments of totalitarianism can move beyond the category's misuses and pitfalls, bearing witness without manifesting self-righteousness.

Bibliografická informácia

Piotr H. Kosicki : Tragédia antitotalitariánov: Pokus o historiografickú katharsis. In Forum Historiae, 2009, roč. 3, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Piotr H. Kosicki pôsobí na Katedre histórie na Princetonskej univerzite; je štipendistom programu Centennial Fellowship. V akademickom roku 2009-2010 získal tiež štipendium programu Chateaubriand a nastúpil ako asistent na Institut d'Études politiques v Paríži. Vo svojich prednáškach a výskume sa zameriava na tri otázky: vzťah katolíckej cirkvi a socializmu, udalosti roku 1989 a historickú pamäť masového násilia v Poľsku. V súčasnosti dokončuje dizertačnú prácu o katolíckej skupine ZNAK a jej kontaktoch v západnej Európe.


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE

2009/02 Historická narácia, ideológia a historiografia