TÉMA TÉMA

Untitled Document

Napriek odvážnemu názvu sú naše ambície skromnejšie. Neponúkame syntetický a dokonca ani systematizovaný pohľad na „komunizmus". Práve naopak. Vzhľadom na obrovskú šírku problematiky sme sa rozhodli uverejniť niekoľko  pohľadov na otázku, akým spôsobom je ešte možné skúmať a diskutovať túto živú tému. Ako uviedol jeden z autorov čísla, chceme skôr „vykopnúť loptu". K zostaveniu tohto čísla nás primäl aj fakt, že radikálna ľavica a komunistické hnutie sa ocitli na okraji vedeckého záujmu, pričom téma „komunizmu" predstavuje významnú súčasť verejných diskusií. V posledných rokoch vyrástla nová generácia bádateľov, ktorí sa dlhodobo venujú tejto problematike. Prinášajú reflexiu, ktorá ponúka iné východiská a metódy práce, než na aké sme zvyknutí v rámci doteraz stále dominujúceho tradičného dejepisectva.

Forum Historiae 1/2013: Ako hovoriť o komunizme?
Zostavovatelia: Mgr. Miroslav Michela, PhD. - PhDr. Milan Ducháček. PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Martin Katuščák
Preklady z angličtiny: Igor Kšiňan
Obrázok na titulnej strane: Záber z filmu Good bye, Lenin (SRN, 2003)
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D., PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D.; Mgr. Adam Hudek, PhD.; PhDr. Michal Kopeček, PhD.; Mgr. Jan Lomíček; Mgr. Jakub Machek, Ph.D.; Mgr. Miroslav Michela, PhD.; PhDr. Juraj Podoba, CSc.; Doc. PhDr. JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.; PhDr. Ondřej Slačálek; Mgr. Vítězslav Sommer, Ph.D.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2013

OBSAH OBSAH

« Späť

Totalitno-historické rozprávanie ako dedičstvo normalizačnej historiografie

Untitled Document
Adam Hudek
Summary

Adam Hudek: Narratives of Totalitarian Historiography as a Heritage of the Normalization Era
The study deals with the question of continuity between pre- and post 1989 Czech and Slovak historiography. This problem is demonstrated on cases of these two much criticized types of narratives - historical-totalitarian (Czech case) and nationalist (in Slovak case). The analysis is based on the recent discussions among Czech historians and attempts to apply some of the conclusions on the Slovak case. Main assertion of the study is that the popularity of positivism and political history, narrow ethnocentrism and distrusts towards "complex" theoretical approaches is a heritage of the normalization era. As a result, the popularity of both mentioned historiographical approaches is not only a manifestation of political instrumentalisation of the past, but it is also results of their simplicity and familiarity for many historians. In the post-1989 Czech and Slovak historiography the interest in new themes was generally not accompanied by the interest in the modern methodological approaches. The analysis shows enduring distrust towards modern theories and methodologies, which are seen as the main causes of (re)ideologisation of history as a science.

Keywords

totalitarian history narration, nationalist narrative, totalitarianism, normalization era, continuity, 1989

Bibliografická informácia

Adam Hudek : Totalitno-historické rozprávanie ako dedičstvo normalizačnej historiografie. In Forum Historiae, 2013, roč. 7, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Adam Hudek, PhD. pracuje ako vedecký pracovník v Historickom ústave SAV, na Oddelení dejín vedy a techniky. Zaoberá sa dejinami českej a slovenskej historiografie v 20. storočia a vývojom inštitúcii vedeckého výskumu v stredoeurópskom priestore. Je autorom knihy Najpolitickejšia veda. Slovenská historiografia v rokoch 1948 – 1968 (Bratislava, 2010).


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2011/01 Inštitucionálne predpoklady vývoja vedy na Slovensku po 1918

2013/01: Ako hovoriť o komunizme