TÉMA TÉMA

Untitled Document

Pojem „ideológia" je obeťou vlastnej popularity. Po vyše dvoch storočiach prítomnosti v diskurze sa jeho obsah i hranice zahmlili. Má množstvo odborných definícií a ešte viac využití v bežnom jazyku. Napriek tomu zastáva zmysluplné miesto v základnej výbave vedy – ako konceptuálny nástroj i ako predmet bádania. Na ideológiu má význam sa pýtať a hľadať ju v rôznych oblastiach poznania i konania. Hoci sa rada maskuje a skrýva, dá sa identifikovať ako vplyvná súčasť rôznych diskurzov – nielen vo sfére politiky, ale i vo vede, umení, urbanizme či cestovnom ruchu. V historickej perspektíve sa o to pokúša aj toto číslo Forum Historiae.

Forum Historiae 1/2014: Ideológia v priestore a čase
Zostavovatelia: Juraj Benko - László Vörös
Preklady do angličtiny: Zuzana Orsághová
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Juraj Benko, Grigorij P. Meľnikov, Jan Randák, Peter Szalay, Pavel Šuška, Mária Topolčanská, Eugen Zeleňák, László Vörös, Aleš Vrbata
 
Forum Historiae 1/2014 "Ideológia v priestore a čase" bolo podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách.
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2014

OBSAH OBSAH

« Späť

Topografie revolučních tradic. O prostoru husitského Československa 1948 - 1955

Untitled Document
Jan Randák
Summary

Jan Randák: Topography of revolutionary traditions. On the topic of the area of Hussite Czechoslovakia in 1948-1955
The area of Czechoslovakia was ascribed various politically relevant, among others also historical, qualities by the discourse during the period of the Czechoslovak Stalinism. Such attributes caused that interpretations of a state or national area, respectively, became tools as far as the forming of social-political reality of Czechoslovak citizens was concerned. These attributes were also involved in creation of collective identities, loyalties or historical awareness. The text is primarily focused on the period from the establishment of the communist dictatorship up to the first half of the 1950s. In respect to the topic, it deals with references to the Hussite movement. Southern Bohemia became the subject of the communist intense space formation interest after the February 1948. This region was presented as a cradle and the most actual stage of the Hussite movement which had become eternally impressed in the Southern Bohemian soil. Communist propaganda also dedicated great attention to the Western Bohemia as it had at first neighboured with the American occupation zone of the post-war Germany and subsequently with the Federal Republic of Germany. The border determining the historical-political form of the whole area was emphasized when the topic of the Western Bohemia region´s area was treated. Czech space formation tendencies also involved Slovakia as the Hussite past had been ascribed also to the southern Slovak region of Gemer. These discussed regions became an important constituent of narrations about the past and social-political reality of Czechoslovakia after February 1948 which was presented as continuation of this past. They were to support the progressive image and historical legitimacy of the communist power.

Keywords

Czechoslovakia 1948-1955, Revolutionary Traditions, Hussitism, Spatial Turn, Collective Memory, Policy of History

Bibliografická informácia

Jan Randák : Topografie revolučních tradic. O prostoru husitského Československa 1948 - 1955. In Forum Historiae, 2014, roč. 8, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

PhDr. Jan Randák, Ph.D. působí jako odborný asistent pro soudobé dějiny na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Odborně se zabývá českými moderními a soudobými dějinami ve středoevropském kontextu, konkrétně politikou dějin a kulturou vzpomínání. Momentálně připravuje monografii věnující se vytváření husitských revolučních tradic v Československu v době počátků komunistické diktatury po roce 1948.


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2008/01 Variácie s pamäťou a dejinami

2009/02 Historická narácia, ideológia a historiografia

2014/01 Ideológia v priestore a čase