TÉMA TÉMA

Untitled Document

Rodina predstavuje významný sociálny fenomén, ktorý otvára mnoho zaujímavých otázok. O jej výskum sa zaujímajú aj historici, ktorí sledujú napríklad početnosť a štruktúru rodín, sobášnosť a sobášne stratégie, vzťahy medzi príbuznými, stvárnenie rodiny v umeleckých a literárnych dielach, a pod. Hľadanie odpovedí na nastolené otázky však často naráža na ťažkosti, spojené s torzovitosťou alebo úplnou absenciou relevantných historických prameňov. Preto sa historik musí neraz uspokojiť so sondami a hypotézami, na základe ktorých môže formulovať všeobecnejšie závery.
Viaceré zaujímavé aspekty priblížila konferencia Fenomén rodiny v minulosti Slovenska, ktorá sa uskutočnila v Bardejove. Okrem nových údajov k téme priniesla množstvo podnetných myšlienok pre ďalšie bádanie. Štúdie a materiály, ktoré uverejňujeme, sa opierajú o genealogický, demografický, historicko-právny, ale aj umeleckohistorický a literárnohistorický výskum, pričom zachytávajú obdobia od stredoveku až do začiatku 20. storočia. Cieľom čísla je poukázať na možnosti a metódy, ako aj otázky a problémy ďalšieho výskumu.

Forum Historiae 1/2012: Premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska
Zostavovatelia: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
Mgr. Gabriela Dudeková, PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Matej Hanula, PhD
Preklady z maďarčiny: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
Obrázok na titulnej strane: Johann Michael Voltz: Vianoce (asi 1823), lept
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: PhDr. et ThMgr. Libor Bernát, CSc., Doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc., Dr. Enikő Csukovits, PhD., PhDr. Michal Duchoň, PhD., Mgr. Zdenko Ďuriška, Mgr. Anna Fundárková, PhD., M. A., Viliam Jablonický, PhDr. Hana Kližanová, akademik Attila Zsoldos, prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2012

OBSAH OBSAH

« Späť

Tematizácia rodinného života v pohrebných kázňach

Untitled Document
Erika Brtáňová
Summary

Erika Brtáňová: Family Life Themes in Funeral Sermons

DBesides the theological lecture about death, the core of a funeral speech was composed from the description of the deceased virtuous life. It should have served as an instruction to good and meaningful life for the mourners and to show them how they could earn a death leading to blessed eternity. The sermon emphasized good family background and encouraged family members to show respect and esteem for each other. In broader context, this was reflected in the relationship between serfs and a ruler who was presented as a good father of a motherland. Funeral speech can also serve as a document about the public life of a dead person and his/her relationship with broader neighborhood.

Keywords

Funeral sermons, family life, homiletics, 17th-18th century

Bibliografická informácia

Erika Brtáňová : Tematizácia rodinného života v pohrebných kázňach. In Forum Historiae, 2012, roč. 6, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc. je samostatnou vedeckou pracovníčkou oddelenia staršej slovenskej literatúry Ústavu slovenskej literatúry SAV. Zároveň prednáša na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity dejiny kultúry, rétoriku a poetiku. Vo svojej vedeckej práci sa zameriava na dejiny staršej slovenskej literatúry, literárnu medie-vistiku a venuje sa aj prekladom z latinského jazyka. Je autorkou monografie Stredoveká scholastická kázeň (Bratislava : Veda 2000, 199 s.), spoluautorkou a editorkou publikácie Cestopisná a memoárová literatúra 16. – 18. storočia (Bratislava : ÚSL SAV – Kalligram 2010); editorkou práce Jozef Ignác Bajza – Dielo. (Bratislava : Kalligram – ÚSL SAV 2009) a autorkou desiatok vedeckých štúdií a článkov. 


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2008/02 Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici

2012/01 Premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska