TÉMA TÉMA

Untitled Document

Rodina predstavuje významný sociálny fenomén, ktorý otvára mnoho zaujímavých otázok. O jej výskum sa zaujímajú aj historici, ktorí sledujú napríklad početnosť a štruktúru rodín, sobášnosť a sobášne stratégie, vzťahy medzi príbuznými, stvárnenie rodiny v umeleckých a literárnych dielach, a pod. Hľadanie odpovedí na nastolené otázky však často naráža na ťažkosti, spojené s torzovitosťou alebo úplnou absenciou relevantných historických prameňov. Preto sa historik musí neraz uspokojiť so sondami a hypotézami, na základe ktorých môže formulovať všeobecnejšie závery.
Viaceré zaujímavé aspekty priblížila konferencia Fenomén rodiny v minulosti Slovenska, ktorá sa uskutočnila v Bardejove. Okrem nových údajov k téme priniesla množstvo podnetných myšlienok pre ďalšie bádanie. Štúdie a materiály, ktoré uverejňujeme, sa opierajú o genealogický, demografický, historicko-právny, ale aj umeleckohistorický a literárnohistorický výskum, pričom zachytávajú obdobia od stredoveku až do začiatku 20. storočia. Cieľom čísla je poukázať na možnosti a metódy, ako aj otázky a problémy ďalšieho výskumu.

Forum Historiae 1/2012: Premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska
Zostavovatelia: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
Mgr. Gabriela Dudeková, PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Matej Hanula, PhD
Preklady z maďarčiny: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
Obrázok na titulnej strane: Johann Michael Voltz: Vianoce (asi 1823), lept
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: PhDr. et ThMgr. Libor Bernát, CSc., Doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc., Dr. Enikő Csukovits, PhD., PhDr. Michal Duchoň, PhD., Mgr. Zdenko Ďuriška, Mgr. Anna Fundárková, PhD., M. A., Viliam Jablonický, PhDr. Hana Kližanová, akademik Attila Zsoldos, prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2012

OBSAH OBSAH

« Späť

Systém príbuzenských vzťahov latinských kupcov Ostrihome a Stoličnom Belehrade v 13. - 14. storočí

Untitled Document
Attila Zsoldos
Summary

Zsoldos Attila: The System of Family Relationships between Latin Merchants in Esztergom and Székesfehérvár during the 13th and 14th Centuries

During the Middle Ages, Esztergom and Székesfehérvár used to be the centers of "Italian" (Latin) population of Hungary. Analyzing proprietary relationship of the palace in Esztergom, the author describes kinships of the "Italian" merchants. This story brings out lot of valuable information about the Székesfehérvár townspeople, for example about women and their role in the property affairs. On the background of economic relationship we have the opportunity to have a look at marriage customs of the townspeople. Apart from the cohesiveness of the "Italian" community, commercial relationships between the two towns were a significant factor for the high number of marriages between the members of the mentioned families. The main trade articles were drapery and wine which was transported from Székesfehérvát to Esztergom. During the 13th century gradual assimilation of the "Italian" population had started. This process can be seen on the changes of original Walloon names of the fathers to ethically neutral names of their sons.

Keywords

Latin population, relational structure, townspeople, Stoličný Belehrad/Székesfehérvár, Ostrihom/Esztergom, 13.-14. Centuries

Bibliografická informácia

Attila Zsoldos : Systém príbuzenských vzťahov latinských kupcov Ostrihome a Stoličnom Belehrade v 13. - 14. storočí. In Forum Historiae, 2012, roč. 6, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Akademik Attila Zsoldos je vedúcim vedeckým pracovníkom a vedúcim oddelenia stredoveku Historického ústavu Maďarskej akadémie vied. Oblasťou jeho vedeckého výskumu je obdobie Arpádovcov a počiatky uhorského štátu. Je autorom niekoľkých desiatok vedeckých štúdií a viacerých monografií: The Legacy of Saint Stephen. Budapest, 2004, 168 s.; Az Árpádok és asszonyaik. A királynéi intézmény az Árpádok korában. Budapest, 2005, 227 s.; Családi ügy. IV. Béla és István ifjabb király viszálya az 1260-as években. Budapest, 2007, 171 s.; Nagy uralkodók és kiskirályok a 13. században. Budapest, 2009, 104 s.; Magyarország világi archontológiája 1000 – 1301. Budapest, 2011, 382 s. 


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2008/02 Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici

2010/02 Uhorská šľachta v stredoveku a novoveku

2012/01 Premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska