TÉMA TÉMA

Untitled Document

Napriek odvážnemu názvu sú naše ambície skromnejšie. Neponúkame syntetický a dokonca ani systematizovaný pohľad na „komunizmus". Práve naopak. Vzhľadom na obrovskú šírku problematiky sme sa rozhodli uverejniť niekoľko  pohľadov na otázku, akým spôsobom je ešte možné skúmať a diskutovať túto živú tému. Ako uviedol jeden z autorov čísla, chceme skôr „vykopnúť loptu". K zostaveniu tohto čísla nás primäl aj fakt, že radikálna ľavica a komunistické hnutie sa ocitli na okraji vedeckého záujmu, pričom téma „komunizmu" predstavuje významnú súčasť verejných diskusií. V posledných rokoch vyrástla nová generácia bádateľov, ktorí sa dlhodobo venujú tejto problematike. Prinášajú reflexiu, ktorá ponúka iné východiská a metódy práce, než na aké sme zvyknutí v rámci doteraz stále dominujúceho tradičného dejepisectva.

Forum Historiae 1/2013: Ako hovoriť o komunizme?
Zostavovatelia: Mgr. Miroslav Michela, PhD. - PhDr. Milan Ducháček. PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Martin Katuščák
Preklady z angličtiny: Igor Kšiňan
Obrázok na titulnej strane: Záber z filmu Good bye, Lenin (SRN, 2003)
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D., PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D.; Mgr. Adam Hudek, PhD.; PhDr. Michal Kopeček, PhD.; Mgr. Jan Lomíček; Mgr. Jakub Machek, Ph.D.; Mgr. Miroslav Michela, PhD.; PhDr. Juraj Podoba, CSc.; Doc. PhDr. JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.; PhDr. Ondřej Slačálek; Mgr. Vítězslav Sommer, Ph.D.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2013

OBSAH OBSAH

« Späť

ŠVÉDA, Josef. Mašínovský mýtus. Ideologie v české literatuře a kultuře

Untitled Document
Holubec, Stanislav
Recenzovaná publikácia

ŠVÉDA, Josef. Mašínovský mýtus. Ideologie v české literatuře a kultuře. Příbram : Pistorius & Olšanská, 2012, 280 s. ISBN 978-80-87053-75-1

Bibliografická informácia

Holubec, Stanislav : ŠVÉDA, Josef. Mašínovský mýtus. Ideologie v české literatuře a kultuře. In Forum Historiae, 2013, roč. 7, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D.  pôsobí na Univerzite Friedricha Schillera v Jene (SRN). Predmetom jeho záujmu je historická sociológia, dejiny každodennosti 20. storočia a post-komunizmus. Vydal dve desiatky článkov (Politologická revue, Časopis národního muzea, Paideia, Zeitschrift für Weltgeschichte, Debatte, Contemporary Politics, Kuděj), je editorom zborníkov Válka, mír a politická moc (Svoboda, 2009) a Mladí, levice a rok 1968 (BCS, 20010). Je autorom dvoch kníh: Sociologie světových systémů. Hegemonie, centra, periferie (Slon, 2009) a Lidé periferie. Sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době (FF ZČU, 2009).

Kontakt

stanislav.holubec(at)uni-jena(dot)de

 ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)