TÉMA TÉMA

Untitled Document

Čo je predmetom historického textu? Akým spôsobom sú prezentované výsledky historických výskumov? K čomu vlastne tieto výskumy referujú? Odpovede na tieto otázky hľadajú teoretici histórie, zatiaľ čo samotní historici ich spravidla (prinajmenšom v kontexte slovenskej inštitucionalizovanej historiografie) ignorujú. Jedným z najviac viditeľných dôsledkov tejto absencie teoretickej reflexie je recyklovanie zaužívaných historiografických stereotypov, samozrejmé používanie pojmov a schém, ktorých obsah je z analytického hľadiska často pochybný, resp. neudržateľný. Pokiaľ chceme eliminovať produkciu historických poznatkov tohto druhu, je nevyhnutná teoretická reflexia historikov o povahe vlastnej disciplíny. Tento cieľ si pred seba kladie aj toto číslo Forum Historiae. Prináša sedem štúdií a tri recenzie, ktoré rôznym spôsobom analyzujú implikácie naratívnej formy a ideologickej podmienenosti historického textu pre povahu historického poznania.

Forum Historiae 2/2009: Historická narácia, ideológia a historiografia
Zostavovatelia: Karol Hollý
Preklady z poľštiny: Karol Hollý, Miroslav Zumrik
Preklady z angličtiny: László Vörös, Eugen Zeleňák
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Ewa Domańska, Juraj Dvorský, Karol Hollý, Piotr H. Kosicki, Alexander Maxwell, Jan Mervart, Herman Paul, Jan Pomorski, Jan Randák, Eugen Zeleňák
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2009

OBSAH OBSAH

« Späť

Štruktúry rozprávania v historiografii. Naratologická analýza Vespucciho listu Mundus Novus

Untitled Document
Juraj Dvorský
Summary

Juraj Dvorský: Structures of Narration in Historiography: A Narratological Analysis of Vespucci's Letter "Mundus Novus"

In this work I deal with the relationship between narratology and historiography. In the 1970s especially due to H. White are applied literary patterns to the field of historiography. Nowadays with the benefit of hindsight it is possible to state that narratology didn't remain a domain of literary science which formed it but it has also found his position in other disciplines, including historiography. The focus of this contribution is the narratological analysis of Vespucci's letter Mundus Novus. Its final form points out cultural specifics of this historical period.

Bibliografická informácia

Juraj Dvorský : Štruktúry rozprávania v historiografii. Naratologická analýza Vespucciho listu Mundus Novus. In Forum Historiae, 2009, roč. 3, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Juraj Dvorský, PhD. pôsobí ako odborný asistent na Katedre germanistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Zameriava sa na naratológiu, dejiny nemeckej literatúry 20. storočia a umelecký preklad.


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE

2009/02 Historická narácia, ideológia a historiografia