TÉMA TÉMA

Untitled Document

Historiografia sa vo všeobecnosti pomerne málo venuje priestoru, v ktorom sa udalosti odohrávali. Je zrejmé, že interakcie medzi politickými, hospodárskymi či sociálnymi javmi a životným prostredím, tvoria faktor, ktorý neraz viac ako čokoľvek iné ovplyvnil život človeka. Tomuto aspektu dejín sa v zahraničí už niekoľko desaťročí venuje systematická vedecká pozornosť v rámci odboru environmentálnych dejín. Hoci tento odbor nateraz nemá na Slovensku potrebné inštitucionálne a organizačné zázemie, environmentálne zameraný historický výskum sa realizuje aj u nás. V tomto čísle Forum Historiae ponúkame desať štúdií, ktoré sa venujú vzťahu človeka k prírode, vplyvu industrializácie na životné prostredie, prírodným parkom ako ukážkam „ideálnej krajiny", budovaniu cestnej sieti a jej vplyvu na krajinu a ďalším témam.

Forum Historiae 1/2017: Krajina, príroda a životné prostredie v minulosti
Zostavovatelia: Karol Hollý - Pavel Hronček
Preklady a jazyková úprava anglického jazyka: John Martin Kehoe, Jela Kehoe; Silvia Holéczyová a Jana Tomková (Your Choice - jazykové služby, s.r.o.); Petra Hollá
Jazyková korektúra: Katarína Prekopová
Obrázok na titulnej strane: William Wyld, Manchester from Kersal Moor (1852, výrez). Zdroj: royalcollection.org.uk
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Iveta Bohálová, Ján Botík, Michal Ďurčo, Ľudovít Hallon, Karol Hollý, Pavel Hronček, Mikuláš Huba, Peter Chrastina, Pavol Jakubec, Peter Jančura, Viktor Pál, Markéta Šantrůčková, Martin Turóci, Peter Urban
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2017

OBSAH OBSAH

« Späť

Stromoradia v systéme stavby a údržby ciest 18. a 19. storočia

Untitled Document
Michal Ďurčo
Summary

Ďurčo, Michal: Lines of Trees within the System of Road Construction and Maintenance in the 18th and 19th Centuries

The occurrence of tree lines started to increase from the Renaissance period. At that time, however, it was merely landscaping in precisely designed ornamental gardens. Planting lines of trees along public roads started to be more frequent in the early 18th century, coming from the French school of modern road building. Trees became a fully-fledged part of a technical installation - a road. At first, their function was primarily aesthetic - helping to incorporate the road structure into the countryside. Later on, other economical and practical advantages were discovered. The method of French road construction was also adopted by traffic engineers in the Habsburg Monarchy. Therefore, from the 1740s, trees started to occur along new roads. Until the 1880s, the quantitative parameters regarding development in Hungary were lower in comparison to other parts of the country, due to political, social, as well as financial reasons. The Unifying Road Act I./1890 was finally adopted, twenty years after it had been prepared. It provided the fundamental unification of the conditions for planting lines of trees along the roads in all regions of Hungary. However, the true breakthrough came with the article XII of 1894, which stipulated an obligation to plant a tree nursery in every municipality and to start planting trees along the roads to a greater extent.

Keywords

lines of trees, tree-lined avenues, environmental history, road network, roads, roadways, Slovakia, Hungary, infrastructure

Bibliografická informácia

Michal Ďurčo : Stromoradia v systéme stavby a údržby ciest 18. a 19. storočia. In Forum Historiae, 2017, roč. 11, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Michal Ďurčo je absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v odbore história. Od roku 2015 je interným doktorandom na Oddelení dejín vedy a techniky Historického ústavu SAV. Zaoberá sa dejinami dopravy, historickou geografiou, skúma úlohu dopravnej infraštruktúry vo vývoji regiónov so špecializáciou na cestnú sieť.


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2017/01 Krajina, príroda a životné prostredie v minulosti