TÉMA TÉMA

Untitled Document

Na prelome 40. a 50. rokov 20. storočia nastúpili všetky krajiny v sovietskej sfére vplyvu cestu k pretvoreniu vidieka a poľnohospodárstva podľa sovietskeho modelu. Jeho násilné aplikovanie sprevádzala v Československu masová perzekúcia roľníkov a ich rodín. Vládnuci režim obhajoval svoje konanie voči nim „vyššími záujmami", jeho zmyslom však bola v prvom rade snaha o podriadenie si celej spoločnosti, v ktorej nebol priestor pre samostatne hospodáriaceho roľníka. Nástrojom tejto „prestavby" sa stali kolektívne poľnohospodárske výrobné organizácie, v Československu pomenované jednotné roľnícke družstvá. Cieľom predkladaného čísla Forum Historiae je upriamiť pozornosť na politický, ekonomický i spoločenský rozmer kolektivizácie ako fenoménu hospodárskych dejín, ktorý zasiahol a hlboko poznačil (nielen) slovenskú spoločnosť.

Forum Historiae 1/2016: (De)formovanie vidieka v procese kolektivizácie
Zostavovatelia: Martina Fiamová
Preklad z/do angličtiny: Jela Kehoe
Jazyková úprava angličtiny: John Martin Kehoe
Jazyková redaktorka (slovenský jazyk): Katarína Prekopová
Jazykový redaktor (český jazyk): Jan Hanzlík
Obrázok na titulnej strane: Letecký záber na vidiecku krajinu (1950, kataster Veľké Ripňany, okr. Topoľčany). Výrez z ortofotomapy (zdroj: http://mapy.tuzvo.sk/HOFM/).
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Viera Hlavová, Lukáš Novotný, József Ö. Kovács, Jiří Pernes, Katarína Popelková, Miroslav Sabol, Peter Slavkovský, Radek Soběhart, Jiří Urban, Marína Zavacká
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2016

OBSAH OBSAH

« Späť

Strojové-traktorové stanice a mechanizácia poľnohospodárstva na Slovensku v rokoch 1945 - 1953

Untitled Document
Miroslav Sabol
Summary

SABOL, Miroslav: Machine and Tractor Stations and Mechanization of Agriculture in Slovakia in 1945 - 1953

The period after 1945 was concentrated on ensuring adequate nutrition for the population, which was only possible through a comprehensive modernization of agriculture and it was the equipment in particular that should play a significant role. However, agriculture suffered an urgent shortage of tractors and draft animals. Too often the land was cultivated manually, which brought very poor yields. Slovak agriculture was at the very tail within the European countries in terms of the use of electricity as a symbol of modernization and development. Despite all the problems and difficulties, mechanization in agriculture advanced the most during the two-year economic plan in 1947/1948. After the communists got into power in 1948, machine and tractor stations (STS) were set up as a symbol of the collective ownership of agricultural machinery. The issue of the mechanization of agriculture became a topic of discussion in society. The lack of mechanisms steered the political leadership towards the forced acquisition of machinery. The machine and tractor stations were supposed to coordinate agricultural work using these acquired machines, thereby increasing productivity and multiplying returns. However, most agricultural machines were obsolete and unusable for work purposes. Without modern machinery and people educated in operating it, these intentions of the communists could not be implemented. By the end of the first Five Year Plan in 1953, revenues were far behind in comparison to the pre-war level. The gradual transition of workers from agriculture to other sectors of the national economy deepened the problem of mechanization and put the emphasis on the rapid exchange of manpower for the power of machines in the future.

Keywords

Tractor, Slovakia, Electromotors, Mechanisation, Agricultural machines

Bibliografická informácia

Miroslav Sabol : Strojové-traktorové stanice a mechanizácia poľnohospodárstva na Slovensku v rokoch 1945 - 1953. In Forum Historiae, 2016, roč. 10, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Miroslav Sabol, PhD. je vedecký pracovník Historického ústavu SAV, pracuje na oddelení dejín vied a techniky. Zaoberá sa hospodárskymi a sociálnymi dejinami počas druhej svetovej vojny s dôrazom na dejiny priemyslu, dejinami vedy, techniky a technickým vzdelávaním na Slovensku v prvej polovici 20. storočia. Je au-torom niekoľkých desiatok vedeckých štúdií a článkov k danej problematike.


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2009/01 Rodina vo vojne

2011/01 Inštitucionálne predpoklady vývoja vedy na Slovensku po 1918