TÉMA TÉMA

Untitled Document

Tradičný pohľad na zmeny režimov vychádza z tézy o hlbokých politických ruptúrach, ktoré so sebou prinášali rozsiahle zmeny rozloženia moci. Ich sprievodným znakom boli personálne, kultúrne a sociálne diskontinuity, ktoré deformovali prirodzený vývoj spoločnosti. Historik Ľubomír Lipták v roku 1990 publikoval inšpiratívnu úvahu, v ktorej hľadal odpoveď na otázku, či bolo Slovensko skutočne krajinou generácií „s odťatými rukami". Podľa Liptáka boli slovenské dejiny v 19. a 20. storočí poznačené zmenami režimov a diskontinuitami: nové pokolenia prichádzali, chopili sa práce, získali postavenie, budovali kariéry, ale ešte než sa mohli plne rozvinúť, boli v dôsledku politických a spoločenských zmien odstavené a nahradené novými elitami. Aktuálne číslo Forum Historiae je jedným z výstupov vedeckého projektu Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí podporovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, medzi ktorého výskumné ciele patrilo i overenie platnosti tézy o „odťatých rukách" ale i ďalších dlhodobo akceptovaných presvedčení, ktorých platnosť doteraz nebola overená empirickým výskumom a konkrétnymi analýzami.

Forum Historiae 1/2018: Elity na Slovensku v 19. a 20. storočí
Zostavovatelia: László Vörös – Peter Šoltés
jazyková korektúra: Katarína Kubáňová
Preklady a korektúra anglického jazyka: Silvia Holéczyová, Your Choice - jazykové služby, s.r.o.
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: József Demmel, Anna Falisová, Štefan Gaučík, Ingrid Kušniráková, Rastislav Molda, Vojtech Ozorovský, Lucia Segľová, Attila Simon, Veronika Szeghy-Gayer, Peter Šoltés, László Vörös
 
Forum Historiae 1/2018 "Elity na Slovensku v 19. a 20. storočí" bolo podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-14-0644 Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2018

OBSAH OBSAH

« Späť

Stratégia vytvárania národoveckých elít v najznámejšom slovenskom spolku

Untitled Document
Rastislav Molda
Summary

Molda, Rastislav: The Strategy of Forming a Nationalist Elite in the Best-Known Slovak Association
The study, The Strategy of Forming a Nationalist Elite in the Best-Known Slovak Association, discusses the issue of establishing a new Slovak nationalist elite in the so called "matica" years. In the first chapter, a theoretical background is provided which seeks to define the term "elite" for the needs of this study on the basis of contemporary literature and especially sociology. The second part is analytical and can be divided into two subparts.
In the first, members of the association and its management are identified, including who was responsible for the decision to grant scholarships. The article focuses on whether the nationalists associated in Matica considered themselves to be the elite of Slovak society.
A more thorough identification of the social and professional background of the committee members is the basis of the second subpart. Here, a detailed analysis of the strategies used by the association's management to create new generations of nationalist elites is provided. This primarily concerns the process of granting scholarships to students, specifically law students. They could receive financial support if certain criteria were met, or due to references from older, established nationalists. This offered the possibility to complete their studies, thus providing job opportunities, the beginning of a career and subsequent entry into the elite of the civil society that was being formed.
The study also discusses if graduates entered the nationalist elite, how successful they were and whether they managed to establish themselves within society. The question of how beneficial the investment in them was shall be answered from the perspective of the national movement development.

Keywords

elites, national movement, Matica slovenská, associations, scholarship

Bibliografická informácia

Rastislav Molda : Stratégia vytvárania národoveckých elít v najznámejšom slovenskom spolku. In Forum Historiae, 2018, roč. 12, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Rastislav Molda pracuje ako historik umenia v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici. Venuje sa výskumu dejín „dlhého" 19. storočia s dôrazom na formovanie slovenského národného hnutia, analý­ze etnických stereotypov a skúma vplyv školstva a umenia na utváranie národnej identity. Je autorom dvoch monografií (Ces­topisné denníky štúrovcov, 2014 a Ideálny obraz národa. Stereotypizácia uhorských národností v slovenskej cestopisnej a ná­rodopisnej literatúre 19. storočia, 2015) a viacerých štúdií a odborných článkov.