TÉMA TÉMA

Untitled Document

Spôsoby, akými ľudia dávali najavo, že sa cítia byť v spoločnosti zbedačovaní, marginalizovaní, ponižovaní či znevýhodnení, boli rozmanité. Spravidla záviseli od intenzity pocitu ohrozenia a krivdy, od mentality a politickej kultúry dotknutej skupiny či vrstvy, ako aj od možností, ktoré im vládnuci režim dovolil využiť.
Medzivojnová republika nebola výnimkou. Či už išlo o násilné hladové búrky mestskej či vidieckej „spodiny" alebo kultivované protesty stredných vrstiev, spravidla signalizovali, kde sa nachádzali neuralgické body sociálnej súdržnosti a kde ležali prekážky na ceste k harmonickejšej spoločnosti. Reakcie štátu a spoločenských elít naopak ukazovali, do akej miery bola spoločnosť schopná sa vyrovnať so sociálnymi problémami, či ju posúvali vpred k dosiahnutiu svojich ideálov alebo ju priviedli k čoraz hlbšej paralýze. Načrtnutými aspektmi fenoménu sociálneho a politického protestu sa zaoberá Forum Historiae 2/2015.

Forum Historiae 2/2015: Medzi sociálnym a politickým radikalizmom 1918 - 1939
Zostavovatelia: Juraj Benko - Linda Osyková
Preklad do angličtiny: Jela Kehoe
Jazyková úprava angličtiny: John Martin Kehoe
Preklad z maďarčiny: Tünde Lengyelová
Jazyková redaktorka: Viera Luptáková
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Jakub Beneš, Juraj Benko, Tomáš Černák, Lucie Jahodářová, Milan Katuninec, Martina Orosová, Linda Osyková, Jakub Rákosník, Miloslav Szabó, Veronika Szeghy-Gayer, Marína Zavacká
 
Forum Historiae 2/2015 "Medzi sociálnym a politickým radikalizmom" vzniklo v rámci projektu VEGA č. 2/0123/12 Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v medzivojnovom období. Artikulácia sociálnej nespokojnosti a hľadanie alternatív v krízových obdobiach vývoja slovenskej spoločnosti v rámci socialistického a komunistického hnutia (1918 – 1939)
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2015

OBSAH OBSAH

« Späť

Strana mladých, indiferentních a nezaměstnaných? Proměny členské základny meziválečné KSČ

Untitled Document
Jakub Rákosník
Summary

Jakub Rákosník: The Party of the Young, the Indifferent and the Unemployed? Changes Within the Membership of the Interwar Czech Communist Party.
The Communist Party of Czechoslovakia (KPC), established in 1921, was one of the most powerful parties around the world during the interwar period. Although a high degree of fluctuation was typical for its membership, its electoral support was quite stable. The article is concerned with a critical interpretation of the following questions: First: The rhetoric of communist propaganda emphasized the symbolic youth of the collectivist new world order proposed by the Marxist-Leninist ideology, and the party organizational tactics were aimed towards the recruitment of young members. Although the leading cadres became significantly younger after the year 1929, the membership did not (or only slightly). Second: The KPC constantly aimed its recruitment of new members at indifferent workers; less during 1920s, more profoundly during the Great Depression. The strategy was not successful enough to compensate for the loss of members. Third: Communist parties were parties of unemployed during the 1930's: 40 per cent of the members of the KPC were without a job in 1931.

 

Keywords

Communist party, Bolshevization, Cadres, First republic, Czechoslovakia, Working Class Movement

Bibliografická informácia

Jakub Rákosník : Strana mladých, indiferentních a nezaměstnaných? Proměny členské základny meziválečné KSČ. In Forum Historiae, 2015, roč. 9, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Doc. PhDr. JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D. (1977) pôsobí na Ústave sociálnych a hospodárskych dejín Filozofickej fakulty Karlovej univerzity a na Univerzite Jána Amosa Komenského v Prahe. Špecializuje sa na moderné sociálne dejiny a teóriu historiografie. Publikoval desiatky štúdií doma aj v zahraničí. Monografie: Odvrácená tvář meziválečné prosperity (Praha 2008); Sovětizace sociálního státu: Lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu 1945–1960 (Praha 2010); Kapitalismus na kolenou: Dopad velké hospodářské krize na evropskou společnost v letech 1929–1934 (spoluautor Jiří Noha, Praha 2012).
ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)