TÉMA TÉMA

Untitled Document

V priebehu dlhého 19. storočia prešli mestá výraznými zmenami v oblasti urbanistického vývoja, budovania technickej infraštruktúry a zvyšovania kvality bývania. Tento vývoj akceleroval na prelome 19. a 20. storočia a v prípade miest na dnešnom území Slovenska najmä po vzniku Československa (1918). Dôraz sa kládol na skvalitnenie života v meste nielen v oblasti technickej a dopravnej infraštruktúry, modernej výstavby a architektúry, verejnej hygieny a zdravotníctva, ale aj kultúry bývania, trávenia voľného času a vzťahu k okolitej prírode. Celkovo proces modernizácie miest nebol ani rovnomerný, ani plynulý. Podpísali sa na ňom časté zmeny politických režimov, pričom výrazná zmena urbanisticko-kultúrnych vzorov nastala po roku 1918. Autori tohto čísla Forum Historiae charakterizujú premeny „mesta na Slovensku" na príkladoch vybraných lokalít – najmä Prešporka/Bratislavy, Košíc, Prešova a Žiliny.

Forum Historiae 2/2016:

Kvalita života, bývania a urbanizmu v meste
v 19. a 20. storočí

Zostavovatelia: Gabriela Dudeková - Michal Bada
Preklady do angličtiny: Silvia Holéczyová a Jana Tomková (Your Choice - jazykové služby, s.r.o.)
Jazyková korektúra: Katarína Prekopová a Gabriela Dudeková
Obrázok na titulnej strane: Bytový dom Avion v Bratislave, postavený v rokoch 1930-31 (výrez). Zdroj: Archív Oddelenia architektúry, Ústav stavebníctva a architektúry SAV, Bratislava.
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Jakub Bielik, Martin Čičo, Katarína Haberlandová, Peter Kovaľ, Zuzana Labudová, Henrieta Moravčíková, Katarína Pekařová, Michael Rykl, Zuzana Varechová
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2016

OBSAH OBSAH

« Späť

Starostlivosť o zdravie a výchova k zdraviu na vybraných mestských školách v druhej polovici 19. storočia

Untitled Document
Katarína Pekařová
Summary

PEKAŘOVÁ, Katarína: Healthcare in Selected City Schools in the Second Half of the 19th Century

Templates for the state's healthcare of the Hungarian inhabitants were progressively created up until the Age of Enlightenment. One of the most important tasks of the state and public health authorities was to protect the inhabitants from contagious diseases. Educating people from every strata of the population to look after their health was also considered extremely important.
The school environment brought many healthcare pros and cons for children and youths. This article is divided into three parts. In the first part, the author shows the most important pros and cons of the school environment in general. The introduction of physical education and health education into the school system and the employment of school doctor was a major plus. A school, however, as a collective institution allowed many contagious diseases to spread very easily. This is considered to be a huge minus. In the second part, the author pays closer attention to health education and also the function of school doctors in what is today Slovak territory up to 1918. In 1913 a little more than a half of secondary schools and half of teachers' institutes employed a school doctor. The third part brings an overview of everyday healthcare in selected city schools according to the school's annual reports. The author used the particular example of five secondary schools which employed school doctors.
 

Keywords

healthcare at schools, school doctors, health education, 19th century

Bibliografická informácia

Katarína Pekařová : Starostlivosť o zdravie a výchova k zdraviu na vybraných mestských školách v druhej polovici 19. storočia. In Forum Historiae, 2016, roč. 10, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Katarína Pekařová, PhD., absolvovala štúdium v odbore knihovníctvo a jazyk maďarský na Filozofickej fakulte Univerzity L. Eötvösa v Budapešti, doktorandské  štúdium v Historickom ústave SAV v Bratislave. Pôsobí v Kabinete retrospektívnej bibliografie Univerzitnej knižnice v Bratislave, kde sa podieľa na realizácií tlačených a elektronických bibliografií. Popri tom sa venuje dejinám knižnej kultúry, dejinám zdravotníctva a medicíny. Je autorkou viacerých štúdií, monografie Prírodovedné a lekárske spolky na dnešnom území Slovenska (1850 – 1918) (Bratislava, 2010), spoluautorkou a editorkou monografie Fragmenty z kultúrnej histórie v kalendároch (Bratislava 2015).


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2016/02: Kvalita života, bývania a urbanizmu v meste v 19. a 20. storočí