TÉMA TÉMA

Untitled Document

Sú témy, ktoré historikom vŕtajú v hlave, no zatiaľ sa k nim nevyjadrili. Sú problémy, ktoré ľudí atakujú doslova každý deň a hľadajú odpoveď na otázku „odkiaľ sa to vzalo", no v knižniciach pátrajú márne. Korupcia je určite jedným z nich. Výskum korupcie v zahraničí zamestnáva celé tímy odborníkov, kým u nás sa jej doteraz venovali len kolegovia z príbuzných spoločenských vied. V tomto čísle sme preto oslovili autorov, ktorí neskúmali len špecifické formy a prejavy korupcie, premenlivú citlivosť štátu a rôznych vrstiev spoločnosti voči korupčným praktikám, ale i kultúrne a politicky podmienené zmeny samotného pojmu korupcie. Územie dnešného Slovenska je z hľadiska historickej perspektívy ideálnym prípadom na sledovanie toho, ako sa v závislosti od ekonomického systému, sociálnej štruktúry spoločnosti a politického režimu menili hlavné „arény" korupcie, ako sa vyvíjali právne normy i morálne pravidlá. Ako pozemkové reformy, arizácie, privatizácie a ďalšie masové presuny majetku, poznačili citlivosť vnímania korupcie. Pri čítaní tohto čísla môžete sledovať kontinuity a diskontinuity v korupčnej praxi. Možno odhalíte až prekvapivé podobnosti medzi korupciou úradníkov za Jozefa II., korupčnými škandálmi na začiatku minulého storočia a realitou dneška.

Forum Historiae 2/2011: Korupcia
Zostavovatelia: Mgr. László Vörös, PhD.
Mgr. Peter Šoltés, PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Blanka Szeghyová, PhD., Mgr. László Vörös, Mgr. Marek Klatý
Preklady z maďarčiny: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., Mgr. László Vörös, PhD.
Preklady z nemčiny: Mgr. Peter Šoltés, PhD
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: András Cieger, PhD., Mgr. Roman Džambazovič, PhD., PhDr. Ľudovít Hallon, CSc., Mgr. Matej Hanula, PhD., Mgr. Ján Hlavinka, Mgr. Tomáš Janura, PhD., PhDr. Ivan Kamenec, CSc., Mgr. Norbert Kmeť, CSc., Matej Kurian, M. A., Dr. Tina Olteanu, Doc. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD., Mgr. Blanka Szeghyová, PhD., Gabriel Šípoš, M. Phil., Mgr. Peter Šoltés, PhD., Mgr. László Vörös, PhD., PhDr. Milan Zemko, CSc.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2011

OBSAH OBSAH

« Späť

Stará a nová korupcia: voľby v Uhorsku (1867 - 1918)

Untitled Document
András Cieger
2011/2: Korupcia  Štúdie
Summary

András Cieger: The Old and the New Corruption. Elections in Hungary 1867 – 1918

In this paper the author gives an overview on the history of corruption in Hungarian Elections. In addition he examines the condition of the Hungarian legal, political and moral norms during the long 19th century to explore the complex reasons of corrupt practices. In the author's opinion the main elements are the following:
(1) The laws were not exacts, the juries gave the politicians forgiveness and the process of electoral petitions was expensive and complicated.
(2) The suffrage was narrow and the voting was open so the canvassers could motivate and control the behaviour of voters by money.
(3) The Hungarian ruling class's fears of the opposition, then of the nationalities and of social democracy also contributed to the proliferation of corruption. The idea of protection of the political system and of the Magyar supremacy sanctified the abuses for the elite.
(4) The political culture in Hungary (especially in the non-urban and peripheral constituencies) was parochial-subject, the citizens had not enough knowledge and information about the politics and politicians to vote judiciously so they got used to bribery soon. There were not real lively connections between the citizens and their MPs. The politician could easily become a "bankroller" in the voters' eyes.
(5) While the legal and illegal costs of politics increased significantly and the electoral competition of political parties became more intensive in this century, the financial conditions and social status of the MPs declined. They could not finance their own campaigns any more. At the beginning of the 20th century, besides the old-fashioned techniques, new corrupt practices appeared and spread. Banks and companies took over the main role of financing from wealthy patrons: they fed the secret party-funds in exchange for state concessions. In Hungary the old and new methods of corruption, accepted tacitly by opposition and the society too, worked together.

Kľúčové slová

korupcia, parlamentné voľby, volebné podvody, volebná kampaň, financovanie politiky, dualizmus, Uhorsko

Bibliografická informácia

András Cieger : Stará a nová korupcia: voľby v Uhorsku (1867 - 1918). In Forum Historiae, 2011, roč. 5, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

András Cieger, PhD. študoval dejepis a teóriu politiky na Eötvös Lóránd Tudományegyetem v Budapešti, kde v roku 2003 získal titul PhD. Venuje sa politickým a sociálnym dejinám Uhorska v 19. storočí. Je autorom monografií Lónyay Menyhért 1822-1884. Szerepek – programok – konfliktusok. Budapest (2008) a Politikai korrupció a Monarchia Magyarországán. Budapest (2011). Medzi jeho cudzojazyčné publikácie patria: Governmental Corruption in East-Central European History. In Jahrtausendwende 2000. (Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest) Budapest, 2001, s. 335-349; Constitutional Documents of Austria, Hungary and Liechtenstein, 1791-1849. Eds. Ilse Reiter, András Cieger, Paul Vogt. (Constitutions of the World from the late 18th Century to the Middle of the 19th Century. Europe: Volume 2) München, 2005; Sichtweisen der Verwaltungsautonomien 1848-1918. In Autonomien in Ungarn 1848-2000. Verfasst von András Cieger, Jenő Gergely usw. Budapest, 2006, s. 22-77; 'We are now the first people in Hungary'. Count Andrássy's Family and Friends through the Eyes of an English Governess. New Hungarian Quarterly, 2008, č. 3, s. 133-142.